บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (Bridgestone) ประกาศนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของบริดจสโตน ทั้งนี้เพื่อช่วยคัดกรองและประเมินคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริดจสโตนในการส่งเสริมการจัดซื้อด้วยความโปร่งใส สร้างคุณค่าและมุ่งพัฒนาความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว นโยบายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมในการคัดเลือกวัตถุดิบ การบริการและการประเมินซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพได้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

“นโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของบริดจสโตน ถือเป็นก้าวสาคัญ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน หรือ “Our Way to Serve” ซึ่งเป็นกรอบการดาเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้าและสังคม เราตระหนักถึงความรับผิดชอบซึ่งเป็นตัวการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดาเนินงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชนทั่วโลก เรามุ่งหวังซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจร่วมดาเนินงานกับบริดจสโตนในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน รวมถึงการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักในสังคมให้มากยิ่งขึ้น”

มร.มาซาอากิ สึยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น กล่าวนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของบริดจสโตน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “Our Way To Serve” สู่เป้าหมาย “การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน* 100%” ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแผนระยะยาวภายในปี พ.ศ. 2593 นโยบายนี้เกิดจากการรวบรวมนโยบายก่อนหน้านี้ของบริษัทไว้ในเอกสารฉบับเดียว ก็เพื่อตั้งมาตรฐานขั้นต่าในการดาเนินธุรกิจร่วมกับ บริดจสโตน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืนอีกด้วย ในฐานะผู้ใช้ยางธรรมชาติรายใหญ่ นโยบายนี้ได้แสดงเจตนารมณ์ของ บริดจสโตนต่อการตระหนักถึงห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมประเด็นสาคัญ 4 ประการ ดังนี้ :

  1. ความโปร่งใส – ประกอบด้วยความสามารถในการสืบค้นย้อนกลับและหลักธรรมา ภิบาล
  2. การปฏิบัติตามข้อบังคับ – ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจอยู่
  3. คุณภาพ, ต้นทุน การจัดส่ง และนวัตกรรม – สร้างความมั่นใจในการส่งมอบวัตถุดิบและบริการที่มีคุณภาพอย่างตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผลพร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนชุมชนทั่วโลก
  4. แนวปฎิบัติด้านการจัดซื้ออย่างยั่งยืน – ผสานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้ออย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน อาทิ การปฏิบัติตามข้อบังคับต่อกฏหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม โดยเคารพสิทธิมนุษยชน การใช้ประโยชน์จากน้า การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ดิน สุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันภัยพิบัติ และความยืดหยุ่น

ในระหว่างการพัฒนานโยบาย บริดจสโตนได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงผลกาไร (NGOs) ซัพพลายเออร์ เกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงลูกค้าหลัก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการและแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวครอบคลุมในทุกมิติ ได้มาตรฐานภาคอุตสาหกรรมและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

นโยบายดังกล่าวประกาศใช้ถึง 12 ภาษา และบังคับใช้ในระดับภูมิภาค โดยขั้นแรกบริดจสโตนจะเริ่มดาเนินงานร่วมกับพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และในอีก 18 เดือนข้างหน้า บริดจสโตนจะต้องมั่นใจว่า ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจได้รับทราบและเข้าใจนโยบายอย่างแท้จริง และหลังจากนั้นจะจัดทาแบบสอบถามประเมินติดตามผล บริดจสโตนกาลังพัฒนาการประเมินความสามารถในการสืบค้นย้อนกลับของซัพพลายเออร์เพื่อสามารถค้นหาถึงแหล่งที่มาของยางธรรมชาติได้ และกาลังดาเนินงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับของซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง

บริดจสโตนดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) เพื่อทบทวนผลตอบรับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปปรับปรุงและพัฒนานโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ของบริดจสโตนต่อไป

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer