พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ. เมือง จ. แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

การนี้ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ในวันดังกล่าว โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคุณกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยทิพยประกันชีวิต ได้ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,444,444 บาท พร้อมทั้งได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระบาทมิ่งเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer