ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เปิดเผยว่า โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับพระราชทานทุนปีนี้ 13 ราย โดยคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 5 ราย และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย

สำหรับผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมีผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2562 ได้แก่

  1. นางสาวกัลยกร ริ้วรุจา – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. นายทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. นางสาวพรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. นางสาวศศิธร เย็นยุวดี – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์รักในวิชาชีพด้านการแพทย์ เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งให้นับเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้ว

“นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัลโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จะถูกคัดเลือกอย่างเข้มข้น ทั้งรูปแบบโครงการที่นำเสนอ, การสอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบประวัติส่วนตัวจากบุคคลอื่นรอบข้าง ทำให้การคัดเลือกแต่ละครั้ง ไม่ได้เลือกแค่คนเก่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นคนดีด้วย ส่งผลให้บุคลากรที่รับพระราชทานทุนถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทางการแพทย์ในประเทศไทย เพราะเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจการวิจัยทางการแพทย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันด้วย โดยปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนรวมทั้งสิ้น 53 ราย” ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ กล่าว

ขณะที่การผลักดันโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้เป็นรูปธรรม จะส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนให้ผลิตงานวิจัยที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อพัฒนาและสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนกับอาจารย์แพทย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์ และยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer