3BB ให้ความสำคัญและส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเยาวชนในระดับต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยกิจกรรมด้านสังคมที่จัดทำขึ้นจะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนเป็นหลัก กลุ่มเยาวชนอาชีวะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ 3BB ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน

ในปี 2555 ได้ริเริ่ม โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ‘3BB ทวิภาคีช่างเทคนิค’ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาชีวศึกษาสายวิชาชีพด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมให้ได้รับการพัฒนาในทุกมิติที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน โดย 3BB สนับสนุนและรับนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมจากวิทยาลัยระดับอาชีวะในจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาฝึกงาน ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้งานจริงผ่านการปฏิบัติในสถานประกอบการ ควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยู่ พร้อมโอกาสทำงานร่วมกับ 3BB หลังจบการศึกษา หรือหากต้องการไปทำงานที่อื่น ก็จะได้รับหนังสือรับรองการฝึกอาชีพจาก 3BB เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่วิชาชีพได้เป็นอย่างดี นับเป็นการเพิ่มอนาคตทางการศึกษาไปพร้อม ๆ กับประสบการณ์การฝึกงาน ทั้งนี้ระหว่างที่ฝึกงานกับ 3BB นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท รวมทั้งจะได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

3BB ได้สนับสนุนการศึกษาและสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนอาชีวะโดยการอุปถัมภ์โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในจังหวัดต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม และวิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถปั้นกำลังคนสายวิชาชีพป้อนธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศได้อีกทางหนึ่งอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน