จะเห็นได้ว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมมานานไทย ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ก็ต้องคำนึงถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

ผลสำรวจ “ความรุนแรงในครอบครัวไทย ปี 2560 ” จาก ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยความร่วมมือจาก สสส. พบว่าความรุนแรงอันดับหนึ่ง คือ ความรุนแรงทางจิตใจ 32.3%, ความรุนแรงทางร่างกาย 9.9% และความรุนแรงทางเพศ 4.5% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ความรุนแรงทางจิตใจที่เป็นปัญหาอันดับหนึ่งนั้น มีสาเหตุมาจาก “คำพูด” หรือที่เรียกว่า “การทำร้ายทางจิตใจด้วยวาจา” มากถึงร้อยละ 74.1ทำให้ครอบครัวรู้สึกแย่หรืออับอาย ที่กัดกร่อนสถาบันครอบครัว

เพื่อให้คนไทยตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหานี้มากขึ้น เราจึงมีผลสำรวจ 10 ถ้อยคำที่คนในครอบครัวส่วนใหญ่อยากได้ยินและไม่อยากได้ยิน ในปี 2560 จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาฝาก

นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ ในภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันสร้าง โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านแนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” อีกด้วย

แต่ถึงกระนั้น โครงการนี้จะไม่สำเร็จ และการรณรงค์ต่างๆ จะไม่มีผลอะไรเลย หากไม่เริ่มที่ตัวเรา หากคนในสังคมไทยไม่ หยุด! คำร้ายทำลายครอบครัวอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer