พฤติกรรมคน Gen Y กับ 6 ไลฟ์สไตล์ พร้อม How to การสื่อสารที่เหมาะสม

6 วิถีชีวิตสไตล์เจนวาย

1. กระต่ายน้อยแสนสุข (The Happy Bunnies)

  • แสวงหาความสุขจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว/เสพความสุขในแบบที่ตนเองชอบ
  • เขียนบล็อก ทำคลิป ดูซีรีส์ ปาร์ตี้ ช้อปปิ้ง
  • มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนในสังคม เช่น ครอบครัว เพื่อน คนสนิท

2. นักเดินหน้าหาอนาคต (The Future Forwarders)

  • มุ่งหน้าสร้างอนาคต ครอบครัว/มุ่งมั่นหาความมั่นคงให้กับชีวิต
  • ออมเงิน ทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ซื้อประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ ทำกิจกรรมอาสา
  • มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ หรือความมั่นใจของตนเอง

3. ชาวดาร์วิน (The Darwinians)

  • ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นจริง ปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  • ปรับตัวตามเทรนด์ เข้าใจกระแสสังคม
  • มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อปลดปล่อยความเครียด หรือจากความเบื่อหน่ายในชีวิต

4. ชาวไซเบอร์ (The Cybernauts)

  • ติดโซเชียล/ชอบสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในโลกออนไลน์
  • Call ไลน์ โพสต์รูป ไลก์ คอมเมนต์ แชร์ ติดตามเพจต่าง ๆ
  • มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อหลีกหนีจากความเครียด หรือจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต

5. สาวกศาสนา (The Religious Acolytes)

  • เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา/รักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมไทย
  • เข้าวัด ทำบุญ อ่านเพจธรรมะ ติดตามเพจสุขภาพ
  • มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ หรือความมั่นใจของตนเอง

6. ชาววอลสตรีท (The Wall Streeteers)

  • รักเงินทองและความร่ำรวย เงินคือคำตอบของทุกสิ่ง
  • เล่นหุ้น ลงทุน เน้นหาเงิน
  • มีแนวโน้มในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อต้องการที่จะได้ความรู้ ข้อมูล และมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ

การตลาดและองค์กรที่เหมาะกับ คน Gen Y

How to? ทำการสื่อสารการตลาดและปรับองค์กรให้เหมาะกับ พฤติกรรมคน Gen Y แต่ละไลฟ์สไตล์

1. กระต่ายน้อยแสนสุข (The Happy Bunnies)

  • เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าฟุ่มเฟือย ร้านอาหาร สินค้าแฟชั่น และสินค้าที่เน้นคุณภาพ (แม้ราคาสูง)
  • สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นประโยชน์ในเชิงอารมณ์ และความเป็นที่สุด (The Best) เช่น ดีที่สุด สะดวกสบายที่สุด
  • องค์กรควรจัดมุมพักผ่อน ให้ความสำคัญกับ Work-life Balance

2. นักเดินหน้าหาอนาคต (The Future Forwarders)

  • เป็นกลุ่มเป้าหมายของประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ธนาคารที่มีโครงการเพื่อการลงทุน และสถาบันอบรม/พัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงสินค้าสีเขียว (Green Product)
  • สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นความมั่นคงของชีวิต
  • องค์กรควรมี Career path และมีการจัดหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

3. ชาวดาร์วิน (The Darwinians)

  • เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต
  • สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นประโยชน์ในเชิงหน้าที่ และเน้นการสื่อสารด้วยความจริงใจ เช่น ใช้ข้อความที่แสดงให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสีย
  • องค์กรควรมีลักษณะการทำงานที่เปิดกว้างทางความคิด มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และมีการสื่อสารแบบล่างขึ้นบนและแบบแนวราบ

4. ชาวไซเบอร์ (The Cybernauts)

  • เป็นกลุ่มเป้าหมายของตลาด e-commerce
  • เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรม ควบคู่ไปกับการทำการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) และควรใช้กลยุทธ์การตลาดผู้มีอิทธิพล (Influencer Marketing)
  • องค์กรควรมี Wi-Fi และระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน

5. สาวกศาสนา (The Religious Acolytes)

  • เป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์สินค้าไทย สินค้า OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  • สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
  • องค์กรควรมีกรอบการทำงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีวัฒนธรรมองค์กรแบบอนุรักษนิยม

6. ชาววอลสตรีท (The Wall Streeteers)

  • เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าที่มีรายการส่งเสริมการขาย พวกโปรโมชันต่าง ๆ
  • สื่อสารด้วยข้อความที่เน้นย้ำในเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลัก
  • องค์กรควรเน้นไปที่ค่าตอบแทนหรือสิ่งกระตุ้น (Incentives) เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

 

บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการดำเนินชีวิต การบริโภคสินค้าออนไลน์ การบริโภคสื่อดิจิทัล และการรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายบนโลกออนไลน์” ของ อาจารย์ ดร.ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย โดยได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (รหัสโครงการ MRG6280004) ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ** เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง Gen Y 1,265 คน (หญิง 62.7% ชาย 37.3%) อายุระหว่าง 25 – 42 ปี มีสถานภาพโสด (มากกว่า 60%) ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน, ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 – 30,000 บาท **

I-

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online