3 สมาคมด้านโฆษณาร่วมมือประกาศปรับเกณฑ์ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน Pitch Fee เพื่อให้บริษัทตัวแทนโฆษณาใช้แนวทางในการเข้าร่วมนำเสนอในทิศทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันมีการเรียกให้บริษัทมีเดียเอเยนซีเสนองานแข่งกันจำนวนมาก โดยเฉลี่ยที่ผ่านมามีการเรียกเอเยนซีประมาณ 6-8 รายต่อการ Pitch ครั้งหนึ่ง  บ่อยครั้งเข้าก็สร้างภาระด้านเวลา ค่าใช้จ่ายของมีเดียเอเยนซีที่จะต้องเตรียมงานเสนอแก่ลูกค้า โดยไม่มีความแน่นอนว่าจะได้ธุรกิจจากลูกค้ารายนั้น ๆ มาชดเชยค่าชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเสนอ

(ซ้ายสุด) นายภารุจ ดาวราย นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย
(กลาง) นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
(ขวา) ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อ

สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเพื่อป้องกันปัญหาและอุดช่องโหว่ และพยายามให้การทำงานระหว่างแบรนด์กับเอเยนซีเป็นแบบ Pitch by year จากเดิมที่เมื่อก่อนอยู่ในรูปแบบ Pitch by Project เนื่องจากเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่ในปัจจุบันมีเรื่องการเก็บวิเคราะห์ Data เข้ามา จำเป็นต้องมีความต่อเนื่องของงานจึงมุ่งเน้นให้เป็นการเซ็นสัญญาแบบปี ๆ ไป

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย และสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย จึงร่วมมือกันประกาศปรับเกณฑ์ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) เพื่อแสดงขอบเขตการนำเสนอ ตลอดจนการเรียกเก็บ การจ่ายค่าธรรมเนียมให้ชัดเจนขึ้น เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย หรือ AAT เปิดเผยถึงความแตกต่างและกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียม Pitch Fee ฉบับปรับปรุงใหม่ เป็นการปรับปรุงในด้านเนื้อหา วิธีการ ขอบเขตการนำเสนอแต่ละประเภท ตลอดจนการเรียกเก็บ จ่ายค่าธรรมเนียมให้ชัดเจนขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน

  • ไม่มีค่าธรรมเนียม : เป็นการแข่งขันด้วยการเสนอประวัติและผลงานที่ผ่านมา (Agency Credential Pitch/Presentation) ไม่มีการนำเสนอแนวคิด กลยุทธ์ หรือความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท : แข่งขันในด้านกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว (Strategic Pitch) จะไม่มีการนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ หรือชิ้นงานทั้งสิ้น
  • ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท : แข่งขันด้วยการเสนองานสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communications) นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแผนกลยุทธ์ หรือการตลาดแบบดิจิทัลออนไลน์ การนำเสนอการจัดการบริหารข้อมูลเชิงลึก (Data Management) การนำเสนอการจัดการบริหารข้อมูลเชิงลึก (Data Management) ตลอดจนนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบแนวคิดกิจกรรมครบถ้วนตามโจทย์

ด้าน ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน 1) ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท สำหรับการเสนอแผนงานเต็มรูปแบบ ครอบคลุม Target Analysis การจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามคุณลักษณะเฉพาะ การดำเนินชีวิตและขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ราคาสื่อในระดับ Template หรือ RFP และ Committed KPIs เชิงลึก  2) ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท สำหรับการเสนอแผนงานไม่เต็มรูปแบบ ในลักษณะเนื้องานกลยุทธ์การใช้สื่อจากพฤติกรรม ความเข้าใจเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย (Insight & Behavior) ที่ได้จากทีมกลยุทธ์ของแบรนด์หรือบริษัทโฆษณา การเลือกสื่อ การจัดสรรงบประมาณ และการจัดลำดับความสำคัญของสื่อ

อย่างไรก็ดี หากกระบวนการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น Creative Agency, Media Agency และ Digital Agency มีความชัดเจน จะสามารถยึดเป็นบรรทัดฐานให้กับทั้ง 3 สมาคม

 

Marketeer FYI

การเสนองาน หมายถึงการเสนองานวางแผนสื่อโฆษณา งานซื้อสื่อโฆษณา หรืองานอื่นใดนอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท (Credential Presentation) ของบริษัทมีเดียเอเยนซี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าหรือไม่ก็ตาม

ค่าเสนองาน (Proposal Fee) หมายถึงค่าธรรมเนียมที่สมาคมฯ เรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นค่าตอบแทนบริษัทมีเดียเอเยนซีที่มีการเสนองานตามขอบเขตและอัตราค่าเสนองาน

สัญญาใช้บริการมีเดียเอเยนซี หมายถึงสัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัทมีเดียเอเยนซีและลูกค้า ไม่ว่ามีชื่อเรียกสัญญาว่าอย่างไรก็ตาม

สัญญาตอบรับค่าเสนองาน หมายถึงสัญญาระหว่างลูกค้าและสมาคมฯ เพื่อยืนยันการยอมรับเงื่อนไขและค่าเสนองานอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน