พูดถึง เซ็นทรัล รีเทล หรือ CRC หลายคนนึกถึงข่าวธุรกิจการสยายปีก การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ กระทั่งการคัมแบ็กของรายได้ในไตรมาส 2 ที่ท็อปฟอร์มเพิ่มขึ้นถึง 22.5%

แต่ในวันนี้ Marketeer ไม่ได้มาชวนคุยถึงความสำเร็จข้างต้น หรือพาไปเจาะลึกยุทธศาสตร์หรือก้าวต่อไปในการสร้างรายได้ แต่จะพาไปดูอีกมิติในการดำเนินธุรกิจของ CRC กับ Mission ในการสร้างและส่งต่อโลกที่น่าอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไป ภายใต้การเป็น “Green & Sustainable Retail” รายแรกของวงการค้าปลีกไทย

ประเด็นโลกร้อน “Climate Change” ตลอดจนการลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ คือปัญหาที่กำลังรุกคืบใกล้ตัวเรามากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นองค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างหาหนทางรักษาทรัพยากรเหล่านี้ไว้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ หาหนทางในการใช้ทรัพยากรอย่างไรให้ยั่งยืน

นอกจากเป้าหมายทางธุรกิจในการสร้างผลกำไรแล้ว อีกหนึ่งเป้าหมายของ CRC คือความตั้งใจจริงที่จะสร้างและส่งต่อโลกที่น่าอยู่อย่างการมีสังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอเพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป

คำถามคือ แล้ววันนี้ CRC กำลังทำอะไรเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นจริง

อย่างแรกเลย คือ สร้างจุดยืนขององค์กรอย่าง Green & Sustainable Retail ซึ่ง CRC เป็นค้าปลีกองค์กรแรกของไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเต็มรูปแบบ และเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ครอบคลุมทุกมิติของกลุ่มธุรกิจในเครือ CRC ได้วางกลยุทธ์ CRC ReNEW เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

ภายใต้กลยุทธ์ CRC ReNEW…CRC ได้ ตั้งภารกิจระยะยาวคือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 และภารกิจระยะสั้น คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30%, สร้างรายได้ให้กับชุมชน 5,400 ล้านบาทต่อปี ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% และบริหารจัดการขยะและลดปริมาณขยะอาหาร 30% ภายในปี 2573

เมื่อมีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนแล้ว ถัดมาคือ “การลงมือทำ” ที่น่าสนใจคือมีหลาย ๆ เรื่องที่ CRC ลงมืออย่างจริงจังและทำต่อเนื่องมานานแล้ว  มาดูกันว่าสิ่งที่ CRC กำลังทำและจะยกระดับให้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด CRC ReNEW มีอะไรบ้าง

1. Reduce Greenhouse Gases ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ

ตั้งแต่เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้าและร้านค้าทั้งในไทยและเวียดนาม โดยคาดว่าจะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 30% ภายในปี 2569

การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น Low Carbon Logistic โดยนำ EV Truck มาใช้ในการขนส่งสินค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (Energy Saving Technology) ต่าง ๆ ตลอดจนติดตั้ง EV Charging Station สำหรับลูกค้าในศูนย์การค้าต่าง ๆ

ทั้งยังเป็นองค์กรใหญ่ที่ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า (No Deforestation) โดยไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และซัปพลายเออร์ หรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทาน

2. Navigate Society Wellbeing สร้างสังคมให้น่าอยู่ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมสร้างความเท่าเทียมและสนับสนุนความหลากหลายในสังคม CRC มีนโยบายการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 438 คน

พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร ผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น โครงการจริงใจ Farmers’ Market ที่ครอบคลุม 24 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 24,000 ราย โดยกว่า 624 ชุมชน 6,620 ครัวเรือน มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3 เท่า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อปีกว่า 220 ล้านบาท

3. Eco-friendly Packaging ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมาเราเห็นแคมเปญ Love the Earth เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท Green Product ลดการสร้างขยะพลาสติกของ CRC ผ่านตากันมาบ้างแล้ว โดยในปี 2564 ลดการใช้ถุงพลาสติกได้รวม 160 ล้านใบ ก้าวต่อไปคือการต่อยอดแคมเปญให้ครอบคลุมมากขึ้น

ขณะเดียวกันก็มุ่งขยาย Tops Green ร้านค้ารูปแบบใหม่ที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ ให้มากขึ้น

4. Waste Management จัดการขยะมูลฝอยให้เป็นมิตรต่อโลกมากที่สุด

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ การเผา การก่อมลพิษและรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ยกตัวอย่าง การลดปริมาณการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังบริโภคได้ให้แก่กลุ่มเปราะบาง และจัดการขยะอาหารโดยการทำปุ๋ยหมักและผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน

การจัดการขยะพลาสติกภายใต้ โครงการ ‘ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า’ ที่รีไซเคิลขวด PET กลับมาใช้ใหม่ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์

 

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ CRC ทำและยกระดับแนวทางการทำอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนคนรักสุขภาพที่ค่อย ๆ เปลี่ยนตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนและสังคมหันมาสนใจ เข้าใจ ท้ายที่สุดคือลงมือทำไปด้วยกัน

สิ่งที่สะท้อนคำพูดข้างต้นคือ การที่ CRC เริ่มต้นจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และ Mindset ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ ESG ให้กับพนักงานทุกระดับ พร้อมสอดแทรกเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ

เพราะการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับองค์กร รวมถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลาในการทำอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือต้องไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกคน ทุกภาคส่วน

แน่นอนว่า CRC จะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ และตั้งใจที่จะเป็น Green & Sustainable Retail อย่างแท้จริง ที่พร้อมส่งมอบโลกที่น่าอยู่ให้กับคนเจเนอเรชันต่อ ๆ ไป

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน