อย่างที่ทราบกันดีว่าโมเดล BCG (Bio-Circular-Green) คือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ต่อยอดมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในการพาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 รวมถึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ขององค์การสหประชาชาติ นั่นทำให้ BCG กลายเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจทั่วโลก

หนึ่งในองค์กรธุรกิจที่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน รวมไปถึงวิธีการ หรือ How to ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่สอดคล้องกับโมเดล BCG Economy และเป้าหมายดังกล่าว ที่น่าสนใจคือ “โออาร์”

ที่ Marketeer บอกว่า โออาร์ น่าสนใจนั้นสืบเนื่องจาก โออาร์ ประกาศชัดในเรื่องการให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของธุรกิจ โดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2030 รวมถึงผลักดันให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่กระบวนการผลิตเริ่มต้นจนถึงการบริหารจัดการของเสียหลังการอุปโภคและบริโภค

นอกจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว โออาร์ยังวางแผนและ “ลงมือทำ” อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ อย่างการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ Café Amazon

Café Amazon Go Green

ก่อนลงลึกถึงรายละเอียด เล่าภาพรวมให้ฟังก่อนว่า จุดยืนทางการตลาดของร้าน Café Amazon นั้นคือ “Green Oasis” หรือการมุ่งเน้นเรื่องการตกแต่งบรรยากาศภายในและภายนอกร้านด้วยพื้นที่เขียวและบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นจุดแวะพักสำหรับนักเดินทางและการใช้ชีวิต

ตลอดจนแนวคิดในเรื่องการเป็น Green Café ร้านกาแฟสีเขียวที่ใส่ใจเรื่องสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการขยะภายในร้าน การลดปริมาณการใช้พลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เพราะ Café Amazon เชื่อว่าการ Go Green ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมง่าย ๆ ทำได้ในชีวิตประจำ

ประกอบกับการเป็นร้านกาแฟที่มีสาขามากเป็นลำดับที่ 6 ของโลก ทำให้การบริหารจัดการอุปกรณ์ของใช้ (Supplies Used) ของ Café Amazon มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณการใช้พลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ BCG Economy ในทุกด้าน

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กับการให้ความรู้เกษตรกรในการเพาะปลูกและเลี้ยงดูต้นกาแฟโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แก้วสำหรับเครื่องดื่มร้อนในร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ทำจากกระดาษเคลือบไบโอพลาสติก PBS ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน หลอดและแก้วสำหรับเครื่องดื่มเย็นที่ทำจากพลาสติก PLA ซึ่งเป็นไบโอพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติโดยการฝังกลบตลอดจนการใช้ถุงกระดาษทดแทนถุงพลาสติกใส่เบเกอรี ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดปริมาณขยะได้ถึงประมาณ 1,831 ตัน/ปี และตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 Café Amazon มีเป้าหมายเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในปีหน้า รวมทั้งเป้าหมายการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด 100% ภายในปี 2570

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เป็นการต่อยอดมาจากการนำวัสดุเหลือใช้ในข้างต้นมาผลิตเป็นสินค้าหรือ Upcycling เช่น การนำถุงฟอยล์บรรจุเมล็ดกาแฟมาตัดและบดอัดขึ้นรูปเป็นแผ่น Eco-Board เพื่อใช้สำหรับเป็นผนังตกแต่งภายในร้าน, การนำเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟผสมกับเม็ดพลาสติกต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในร้าน, การนำแกลลอนนมพลาสติกของร้าน Café Amazon มาเปลี่ยนเป็นกระถางสวนแนวตั้ง หรือนำขวดน้ำพลาสติก หรือแก้วน้ำประเภท PET มาทำเป็น Upcycled T- Shirt เสื้อพนักงานของ Café Amazon เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

เพื่อช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว Café Amazon  ให้ความสำคัญด้านการจัดการของเสียจากกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็น การลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปกาแฟ และการจัดการขยะจากเปลือกกาแฟ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ในการมุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment)

ทั้งหมดนี้คือ “ส่วนหนึ่ง” ในการขับเคลื่อนธุรกิจของโออาร์ภายใต้แบรนด์ Café Amazon นอกจากจะช่วยให้องค์กรเข้าใกล้ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ยังช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ “Café Amazon Go Green คาเฟ่ อเมซอน ใส่ใจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ได้เป็นอย่างดีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน