VGI ได้รับคัดเลือกเป็น Top1% ของโลก และรางวัล “Industry Mover” ในฐานะองค์กรที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง จาก S&P Global Sustainability Awards

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้นำ” ระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง ระดับโลก และคว้ารางวัล “Industry Mover” องค์กรที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2023 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”)  ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับบริษัทด้านความยั่งยืนในระดับ Member ที่เผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2023 โดย S&P Global สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านความยั่งยืนชั้นนำของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง (PUB Media, Movies & Entertainment) จากการเข้าร่วมดัชนีเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน ซึ่งนับเป็นบริษัทด้านอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิงแห่งแรก และหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิก นอกจากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ วีจีไอยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 1% ของโลกและได้คะแนนสูงสุดถึง 85/100 ในหมวดอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นครั้งแรก อีกทั้งยังได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะองค์กรที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิงอีกด้วย

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร และเป็นสิ่งที่การันตีถึงความใส่ใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม และมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเสมอมา (Environment, Social, Governance: ESG)  จนได้รับการยอมรับในแง่ผลการดำเนินด้านความยั่งยืนที่เป็นเลิศ สะท้อนถึงความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) 

ทั้งนี้ S&P Global ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 7,800 แห่ง จาก 61 อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (2022 Corporate Sustainability Assessment (CSA)) และมีเพียง 708 บริษัทที่ผ่านการประเมินและได้รับการเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2023 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน