ขอแสดงความเสียใจ คุณพ่อประสงค์ สุขุม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุขุม ที่สูญเสีย คุณพ่อประสงค์ สุขุม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลท่านสัญญา ธรรมศักดิ์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ซึ่งเป็นบิดาของ นายประวิช สุขุม ผู้อานวยการสานักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ๓ คืน ตั้งแต่วันที่ ๖–๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. และ (เจ้าภาพ) วันที่ ๙,๑๑,๑๒,๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. งดสวดวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (วิสาขบูชา)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.