การดำเนินธุรกิจในสังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดีและประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ที่ผ่านมาบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆ เจ้าจึงให้ความสำคัญและยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่สังคม ในปี 2542 ได้มีการเปิดตัว DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices)

โดยเป็นดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดย RobecoSAM เป็นผู้ประเมินการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะชี้วัดแนวทางการดำเนินธุรกิจแล้ว DJSI ยังถือว่าเป็นเกณฑ์สำคัญ สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน เพราะมั่นใจได้ว่าบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน

ไออาร์พีซี ได้รับการคัดเลือกเป็นปีที่ 2

ในปี 2558 นี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ สำหรับกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือDJSI Emerging Market ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท Oil & Gas ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมา ไออาร์พีซี มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง จนได้รับคะแนนการประเมินในระดับสูงหลายด้าน อาทิ

ด้านเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการบริษัทและการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ หน่วยงาน และการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

ด้านสังคม มีการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถผ่านโปรแกรมการพัฒนาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถวัดผลตอบแทนทางการเงินได้ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (DELTA) โครงการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Leadership Development Program) และกิจกรรมควบคุมคุณภาพ (Quality Control Cycle) เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม มีการประเมินความเสี่ยงและแผนงานลดผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การกำหนดกลยุทธ์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่หลากหลาย เช่น Green ABS, Wood Plastic Composite, Natural Color Compound เป็นต้น และการกำหนดนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ โรงงาน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ตามเงื่อนไขการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

การติดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSIอย่างต่อเนื่องนั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ ไออาร์พีซี

และยังสะท้อนให้เวทีโลกเห็นถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เน้นความโปร่งใส คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างใกล้ชิดและเป็นธรรม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของ ไออาร์พีซี ให้มีกรอบความคิดด้านความยั่งยืน ด้วยการสร้างความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบอย่างสมดุล สามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ ไออาร์พีซี เป็นองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนชั้นนำในระดับประเทศและเวทีโลก

ถึงแม้จะได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แต่ ไออาร์พีซี ยังคงตั้งเป้าที่จะเป็นองค์กรผู้นำอุตสาหกรรม Oil and Gas ด้านความยั่งยืน (DJSI Oil and Gas Industry Leader) ต่อไป โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (License to Operate) เพื่อเป็นแรงผลักดันให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563”

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online