สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สมาคมความมั่นคงปลอดภัยในระบบคลาวด์ ประเทศไทย หรือซีเอสเอ ประเทศไทย (CSA Thailand Chapter) และ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศจัดงานการประชุมระดับอาเซียนด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ “อาเซียน ซีเอสเอ ซัมมิท 2015” (ASEAN CSA Summit 2015) ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 หนุนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ

 

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสรอ. และ ประธานกลุ่มสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย หรือซีเอสเอ ประเทศไทย (CSA Thailand Chapter) กล่าวว่า นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดิจิทัล อีโคโนมี(Digital Economy) เป็นนโยบายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจการสื่อสารของประเทศไทยในอนาคต ที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมาย การวางโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีขนาดที่พอเพียงกับการใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ   เท่าเทียมและทั่วถึงสำหรับประชาชนทุกคนสู่การเข้าถึงโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ และลดความเหลื่อมล้ำ     ทางด้านการค้าขยายโอกาสธุรกิจ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรและสมาคมต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อน ดิจิทัล อีโคโนมี ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และร่วมกันรณรงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ให้ยืนหยัดบนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม

 

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายนวตกรรม (นว.) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)และ คณะกรรมการ กลุ่มสมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย (ซีเอสเอ ประเทศไทย) กล่าวว่า จากการที่กระทรวงไอซีทีร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสรอ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสพธอ. และหน่วยงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรระบบรักษาความปลอดภัยคลาวด์ ประเทศไทย (Cloud Security Alliance Thailand Chapter) หรือ สมาคม ความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ประเทศไทย หรือเรียกว่า    ซีเอสเอ ประเทศไทยขึ้นในปี 2556 ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบคลาวด์ของโลก(Global CSA) โดยกำหนดพันธกิจให้เป็นหน่วยงานหลักในการตั้ง ซีเอสเอ อาเซียน ฮับ (CSA ASEAN Hub) ในประเทศไทย เพื่อนำองค์ความรู้ระดับสากลในด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ พร้อมทั้งการฝึกอบรมสร้างบุคลากร นอกจากนั้นยังดูแลเรื่องการจัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยบนคลาวด์ (Regulation Draft) ซึ่งทำให้ไทยสามารถเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดเรื่องราวต่างๆ ในระดับโลกและเป็นประโยชน์ต่อไทยในระยะยาว

ทั้งนี้กระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้สรอ.เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อให้องค์กร ซีเอสเอ ประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในระดับอาเซียนสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยไอที หรือ อาเซียน ซีเอสเอ ซัมมิท (ASEAN CSA Summit) ไปแล้ว 2 ครั้ง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศจำนวนกว่า 600 คน

ดังนั้นในปีนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สมาคมความมั่นคงปลอดภัยในระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ประเทศไทย หรือซีเอสเอ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับอาเซียนด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์เป็นครั้งที่ 3 อาเซียน ซีเอสเอ ซัมมิท 2015(ASEAN CSA Summit 2015) ในประเทศไทย   ภายใต้แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่ดิจิทัล อีโคโนมี (PROVISIONING TOWARDS DIGITAL ECONOMY) ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

“จากนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับภูมิภาค และการก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดิจิทัล อีโคโนมี   ดังนั้นยุทธศาสตร์ของระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ จึงพร้อมมุ่งเน้นในเรื่องของดิจิทัล อีโคโนมี เพื่อยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ให้เป็นนโยบายระดับชาติ ในขณะเดียวกันความท้าทายที่สำคัญของระบบการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ คือการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ดิจิทัล อีโคโนมี โดยให้ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับระบบรักษาความความปลอดภัยด้านไอทีให้มากขึ้น ทั้งนี้ภัยร้ายหรือภัยคุกคามที่มาจากการใช้ระบบไอทีได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นภัยร้ายใหม่ๆ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้” นางสาวนันทวัน กล่าว

Cloud

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

สำหรับเนื้อหาของ อาเซียน ซีเอสเอ ซัมมิท 2015 (ASEAN CSA Summit 2015) เป็นการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังนำเสนอโซลูชั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ที่มีการใช้งานจริงและวิธีการแก้ไขปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจในวันงาน อาทิ การอภิปราย เรื่อง ดิจิทัล อินโนเวชั่น (Digital Innovation) และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “พอกันที!ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเดิมๆ” (Fire Talk “Traditional Security; No MORE!”)

การประชุมทั้งสองวันคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 800 คนต่อวัน จากในประเทศไทยจำนวน 600 คน และต่างประเทศอีก 200 คน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบคลาวด์จากยุโรปและอาเซียนภายใต้โครงการ Connect2SEA รวมทั้งผู้ค้าไอทีและผู้ให้บริการคลาวด์ร่วมงาน

 

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี   มิตรภานนท์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรสู่ยุคคลาวด์คอมพิวติ้งว่า บทความวิเคราะห์ด้านไอทีที่แสดงถึงข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการขยายตัวของการให้บริการและการใช้งานคลาวด์ และข้อมูลความต้องการบุคลากร   ไอทีที่มีทักษะความรู้ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ชี้ให้เห็นชัดถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรสู่ยุคคลาวด์คอมพิวติ้งในระดับประเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือในรูปแบบรัฐบาล มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรม (Government-University-Industry) ร่วมกับพันธมิตร 7 องค์กรหลัก ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสรอ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทชสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ ซิป้าบริษัท ไมโครซอฟท์บริษัท วีเอ็มแวร์บริษัท เดลล์และบริษัท เอชพีได้ศึกษาวางกรอบองค์ความรู้ทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Body of Knowledge) เพื่อเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์     คอมพิ้วติ้งให้กับประเทศไทย โดยมีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยบนคลาวด์หรือ คลาวด์ ซีเคียวริตี้ เป็นองค์ความรู้หลักที่สำคัญอันหนึ่งในกรอบองค์ความรู้ ที่คณะฯ ได้วางไว้ บุคลากรยุคคลาวด์คอมพิวติ้งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคลาวด์ ซีเคียวริตี้ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการให้บริการและการใช้งานคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับอาเซียนด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์นี้ จึงมีส่วนอย่างยิ่งที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลาวด์ ซีเคียวริตี้ในวงกว้าง

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน