หากพูดถึงสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เป็นกลไกสำคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ปฏิเสธไม่ได้ว่าย่อมมีชื่อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ติดอยู่ในทำเนียบ ด้วยความเป็นเลิศทางการสอนและการวิจัยด้านการบริหารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ถือเป็นหัวใจสำคัญของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการผลิตผู้บริหารองค์กรต่างๆเพื่อขับเคลื่อนองคาพยพในประเทศ มาตลอดระยะเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษ

วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับ รศ.ดร.ดนยพฤทธ์  ไกรฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ท่ามกลางการผลัดเปลี่ยนสู่รูปแบบธุรกิจดิจิทัล ได้ให้มุมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่นักการตลาดและผู้บริหารเบอร์หนึ่งแต่ละองค์กรต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์นวัตกรรมที่เปลี่ยนไปอยู่ทุกวัน

ผู้บริหารต้องเข้าใจ Digital Innovation 

“วันนี้แม้ว่าองค์กรขนาดเล็กยังไม่กระทบมาก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจ Digital Innovation  กันให้มากขึ้น ปัจจุบันจะหาองค์กรไทยที่เข้าใจเรื่องนวัตกรรมอย่างลึกซึ้งกลับมีไม่มากพอ เมื่อเทียบกับองค์กรชั้นนำต่างประเทศที่เข้าใจโครงสร้างธุรกิจของตนเองและรู้ว่าจะนำนวัตกรรมมาแก้ Pain Point ของตนเอง ตรงนี้เป็นเรื่องที่องค์กรประเทศไทยเราต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของธุรกิจ อันดับแรกต้องเปิดรับในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ถ้าติดตรงนี้ ก็ไปต่อไม่ได้”

เมื่อผู้บริหารระดับสูงเข้าใจ ทิศทางก็จะชัดเจนมากขึ้น ลำดับต่อไปนักการตลาดก็ต้องสร้างสรรค์หรือค้นหานวัตกรรมที่สนับสนุนให้โครงสร้างองค์กรทำงานเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การบริหารจัดการเรื่องหลังบ้าน จนถึงเรื่องหน้าบ้านอย่างแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องการขาย ตลอดจนการสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสำคัญมากในยุคนี้ ที่ทำให้แบรนด์ผูกพันกับลูกค้า สร้างความเชื่อมั่น ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและความรับผิดชอบจากแบรนด์

“อย่าลืมว่านักการตลาดไม่ใช่แค่คนขายของ ไม่ใช่แค่การออกไปหาลูกค้า แต่ต้องมีส่วนในการพัฒนาองค์กรด้วยดังนั้นถ้าองค์กรใดต้องการปฏิรูปนวัตกรรม นักการตลาดและผู้บริหารทุกระดับต้องทำความเข้าใจดิจิทัลมากๆ ซึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของนิด้าเองก็มีการพัฒนาให้ตอบรับการเทรนด์ปัจจุบัน เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมากที่สุด”

Young Executive MBA : YMBA

เป็นที่มาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Young Executive MBA (YMBA) ในความดูแลของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้บริหารที่สนใจจะก้าวเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องการทักษะทางด้านความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและความรู้ความเข้าใจในด้านพฤติกรรมของการดำเนินงาน  ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการร่วมสมัย ความสามารถในการวิเคราะห์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ตามๆ ให้สามารถใช้ความรู้เพื่อนำเสนอแนวทางและกำหนดทิศทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

“ปัจจุบันเรามีคอร์ส Management Information Systems (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร)หรือ MIS สำหรับนักการตลาด นักบริหารรุ่นใหม่ ซึ่งความพิเศษคือการผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้การตลาดด้วย ถ้าเกิดปัญหาคุณจะแก้อย่างไร หรือถ้าจะทำอะไรสักอย่างในฐานะที่คุณเป็นฝ่ายหนึ่งขององค์กร  มีอะไรบ้างที่ต้องเข้าใจ เป็นการเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยี เพื่อไม่ให้ผู้บริหารถูกหลอกจากคนที่เข้ามาขายเทคโนโลยี ซึ่งเขาก็ต้องขายชุดที่แพงที่สุด ซึ่งบางครั้งมันไม่จำเป็น”

 

เน้นการวิเคราะห์เพื่อนำสู่การปฏิบัติ

“ความโดดเด่นของการเรียนการสอน คือการยกกรณีศึกษามาวิเคราะห์ พูดคุยกัน ทั้งเคสที่เป็นสเกลใหญ่ หรือเคสของนักเรียนคนอื่น ส่วนใหญ่ก็จะยกเป็นตัวอย่างเล็กๆมาประกอบการสอน โดยที่ผู้เรียนต้องเตรียมตัวมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนกับอาจารย์ อย่างส่วนตัวอาจารย์เองก็จะดูเรื่องอีคอมเมิร์ซ ก็จะมีเคสที่เป็นบริษัทใหญ่และ SME ย่อย ที่มีปัญหาแล้วจะแก้อย่างไร หลักสูตรของเราคือเน้นให้นักเรียนคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียว แต่หาแนวทางเพื่อปฏิบัติด้วย”

อีกส่วนที่สำคัญคือการให้ผู้เรียนได้ทำแผนธุรกิจแบบจริงๆ ได้ทำแผนธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสามารถไปปรับใช้ทั้งในองค์กรหรือธุรกิจส่วนตัว รวมถึง Final Project ที่เป็น Independent Study ซึ่งอาจารย์ดนยพฤทธ์เน้นความสำคัญในส่วนนี้มาก เพราะเป็นการให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์องค์กรของตนเอง เพื่อร่วมกันในคลาส หาข้อแก้ไขนำไปพัฒนาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“รวมถึงการได้ไปดูงานต่างประเทศ แต่ละประเทศมีความแตกต่างกับบ้านเราอย่างไร เพิ่มมุมมองด้านอื่นๆที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเรื่องการใช้นวัตกรรมด้วย”

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program: MBA)

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ (Young Executive MBA Program : Y-MBA เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ(ภาคค่ำ) สำหรับผู้บริหารระดับต้นหรือกลางที่มีประสบการณ์ทำงานหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี

รูปแบบการเรียนจะเป็นในวันธรรมดานอกเวลาราชการ (18.00 – 21.00น.) เรียน 3 วัน/สัปดาห์ มีอายุไม่เกิน 35 ปี และต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลาง อีกทั้งยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น,  ออสเตรเลีย,  เกาหลี และประเทศในแถบยุโรป อีกด้วย

 


 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer