รู้หรือไม่? ไทยทุกคนมีสิทธิตรวจสุขภาพฟรี! ทั่วประเทศ

ประชาชนไทยทุกคนล้วนมีสิทธิเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่ใช้สวัสดิการข้าราชการ หรือคนทำงานตามสิทธิประกันสังคม ตลอดจนคนไทยทุกคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท โดยรายการตรวจที่ประชาชนได้รับ จะแยกตามกลุ่มวัยเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
จะได้รับการตรวจปัสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์ และบริการฝากครรภ์คุณภาพ ตรวจร่างกายดูภาวะซีด ตรวจสุขภาพช่องปาก รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการถ้าจำเป็น เช่น ตรวจหาการติดเชื้อแบคทีเรีย ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ตรวจคัดกรองพาหะไวรัสตับอักเสบบี ไปจนถึงการตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าหลังคลอด ฯลฯ

กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0 – 5 ปี
สามารถรับบริการคลินิกสุขภาพเด็ก เพื่อประเมินสุขภาพและปัญหาทั่วไป มีการตรวจร่างกาย การวัดและประเมิน การเฝ้าระวังพัฒนาการและการคัดกรองที่จำเป็น ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ได้รับบริการวัคซีนที่จำเป็นตามช่วงอายุ บริการในด้านคำแนะนำพ่อแม่ (การเลี้ยงดู ส่งเสริมทักษะ ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี การป้องกันอุบัติเหตุ และลดความเสี่ยง) ตลอดจนถึงการได้รับวัคซีนและวิตามินที่เหมาะสมกับพัฒนาการอีกด้วย ฯลฯ

กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6 – 24 ปี
สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิต ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด รับบริการวัคซีนในแต่ละช่วงวัย ตรวจคัดกรองการมองเห็น การได้ยิน การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ ตรวจวัดความดันโลหิต บริการอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ บริการวัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล ฯลฯ

กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25 – 59 ปี
สามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป บริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไข้หวัดใหญ่ บริการคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่และสารเสพติด บริการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โลหิตจาง และการติดเชื้อเฮชไอวี

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
สามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป บริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไข้หวัดใหญ่ บริการคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่และสารเสพติด บริการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง บริการคัดกรองประเมินภาวะซึมเศร้า บริการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย มะเร็งเต้านม

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง ได้ที่สถานีอนามัย/โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับผู้พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อ สำนักงานเขตของ กทม. หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. หรือโทร 1330 กด2 ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

และไม่ว่าจะวัยไหนก็สามารถตรวจสุขภาพด้วยตัวเองได้ที่ www.healthcheckup.in.th


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer