เกือบ 4 ทศวรรษ ที่บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ  อินเด็กซ์ฯ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์ระดับประเทศมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้างโรงเรียนนายร้อย จปร. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในส่วนสนามบินและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ทางด่วน ถนน รวมถึงอีกหลากหลายโครงการขนาดใหญ่

“เราก่อตั้งบริษัทอินเด็กซ์ฯ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยดำเนินการเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมที่ให้บริการหลากหลายในสาขาเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนโครงการ การวางผังเมือง การออกแบบวิศวกรรมสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดพื้นที่โครงการงานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล การขนส่ง สุขาภิบาล ธรณีเทคนิค สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ”

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บอกเล่าถึงบริการของ อินเด็กซ์ฯ ในบทบาทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงานการให้บริการโครงการก่อสร้างทุกส่วนอย่างครบวงจร

งานบริการให้ภาครัฐ อาทิ งานศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ การศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงิน เศรษฐกิจ และการลงทุน การวางแผนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคำนวณและออกแบบรายละเอียดทั้งทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในด้านต่าง ๆ

มองเห็นโอกาส สร้างรากฐานอย่างแข็งแกร่ง

“หลังจากจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมชลประทาน จาก ม.เกษตรศาสตร์ ได้เข้าทำงานที่กรมชลประทานในตำแหน่งวิศวกรออกแบบ และสอบทุนปริญญาโทไปเรียนต่อที่สถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) กลับมาทำงานที่กรมชลประทานระยะหนึ่ง และลาออกมาทำงานกับบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาแห่งหนึ่ง”

ดร.ชัยณรงค์ ย้อนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งหนึ่งของชีวิต ที่ทิ้งงานรับราชการอันมีเกียรติ สู่ความท้าทายใหม่ในบทบาทวิศวกรที่ปรึกษา และก้าวสู่ปฐมบทของการสร้างอินเด็กซ์ฯ ให้ยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบัน

“หลายคนสงสัยว่าทำไมตัดสินใจเปิดธุรกิจของตัวเอง ทั้งที่รับราชการก็มั่นคงดี จุดเริ่มต้นคือระหว่างที่ไปเรียนต่อได้เปิดมุมมองเรื่องการพัฒนาประเทศของภาครัฐ ทั้งทางด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ รัฐจะต้องเร่งรัดพัฒนาในการก่อสร้างถนน ทางด่วน รถไฟ สนามบิน ท่าเรือ อื่น ๆ มากมาย และเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาจับธุรกิจในส่วนนี้ จึงมาทำงานหาประสบการณ์กับบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอยู่ 2 ปี ซึ่งมีโครงการหลักร้อยล้านพันล้านมากมาย เมื่อทุกอย่างสุกงอมจึงชักชวนเพื่อนวิศวกรมาร่วมก่อตั้งบริษัทของตัวเอง ในชื่อ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด”

‘มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ อดทน พัฒนา และกตัญญู’ กุญแจสู่ความสำเร็จ

“การทำงานร่วมกัน ต้องมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีการพัฒนา และมีความกตัญญู เรายึดหลักนี้เสมอ”

ดร.ชัยณรงค์ กล่าวถึง Key Success Factor ที่ทำให้อินเด็กซ์ฯ ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมเผยถึงหลักการบริหารสู่ความสำเร็จที่เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

“หลักการบริหารงานสู่ความสำเร็จสำหรับผมต้องมี 3 คำอยู่ในใจคือ คิด จะทำอะไรต้องคิดก่อน ทำ’ มีการทำงานเป็นทีม สำเร็จมีเป้าหมายในการทำว่าจะสำเร็จเมื่อไร ส่วนแง่การบริหารต่าง ๆ ก็เหมือนโปรเจกต์หนึ่ง ที่ผมจะบริหาร 5M+1M’ ซึ่ง 5M แรก ประกอบด้วย Man คน Money เงิน Material วัสดุหรือทรัพยากร Machine เครื่องจักร/เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช่วยงาน Management การบริหารจัดการภายในโครงการ และอีก 1M ที่ผมเติมเข้ามาคือ Marketing การตลาด สิ่งทั้งหมดสำคัญมาก ๆ ต้องบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม”

ร่วมพัฒนาชาติบ้านเมือง สู่ความรุ่งเรืองและมั่นคง

อินเด็กซ์ฯ นับเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทย และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมกับหน่วยงานรัฐบาลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษ กรมเจ้าท่า การท่าอากาศยานการบินไทย ด้านเอกชน เช่น บริษัทบริการเชื้อเพลิงน้ำมัน บริษัทขนส่งน้ำมัน เป็นต้น

และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการร่วมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง โครงข่ายถนน ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ และทางท่อ การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพทางการขนส่ง การพัฒนาเมืองหลัก คลังน้ำมัน พลังงานทดแทน ตลอดจนโครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศ

เปิดแผนรุกหนักเดินหน้าพร้อมเมกะโปรเจกต์ของประเทศ
ยกระดับบริการสู่
One Stop Service

เมื่อ Marketeer ถามถึงแผนการพัฒนาบริษัทและในอนาคต CEO อินเด็กซ์ฯ กล่าวว่า จะเน้นดำเนินการควบคู่ไปกับเมกะโปรเจกต์ของประเทศดังเช่นที่ดำเนินการมาตลอด ซึ่งแนวทางการพัฒนาประเทศของภาครัฐนั้นยังคงมีโครงการใหญ่ ๆ จะเกิดขึ้นอีกมากมาย รวมไปถึงจับเทรนด์การพัฒนาของภูมิภาคและโลก ที่ยังคงรุกหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

“แผนการพัฒนาบริษัทในอนาคตนั้น ต้องย้อนกลับไปวันที่ตัดสินใจก่อตั้งบริษัท เราดูศึกษาเทรนด์การพัฒนาประเทศแล้วจึงเข้ามาทำธุรกิจ ตอนนี้เราก็มองเทรนด์การเจริญเติบโตของทั้งประเทศและโลก เน้นการร่วมงานโปรเจกต์กับภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งการที่รัฐออกกฎหมายให้เอกชนมาร่วมลงทุนกับรัฐบาลได้ เป็นหนึ่งในทิศทางที่ดี ซึ่งจะมีหลากหลายโครงการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกมากมาย ทั้งหมดคือโอกาสของเราที่จะบริการด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม

นอกจากนี้เรายังยกระดับการให้บริการที่มากกว่าแค่วิศวกรที่ปรึกษา โดยการรับออกแบบพร้อมก่อสร้าง และครอบคลุมทุกการบริการด้านนี้แบบ One Stop Service ด้วยประสบการณ์ 37 ปี ที่เราเป็นผู้นำในการให้บริการด้านนี้ พร้อมผลงานที่ได้รับความเชื่อมั่นจากภาครัฐและเอกชนมากมาย เราจึงเชื่อมั่นในการให้บริการของเรา จะเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

บริษัท อินเด็กซ์ฯ ได้พัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยภายในองค์กรมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรที่ดี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เมล็ดพันธุ์วิศวกร สถาปนิก และบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่ดีให้กับองค์กรให้มั่นคงพัฒนายั่งยืนต่อไป”

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน