การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เราต้องการเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศในด้านของความยั่งยืน”

พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวกับ Marketeer ในโอกาสสนทนาพิเศษเรื่องของ “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” หรือ ESG และการเติบโตของ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียว” ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก ทั้งในแง่ของปริมาณและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแม้จะยังไม่เป็นที่คุ้นหูสำหรับตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทยนัก แต่มียอดการเติบโตทั่วโลกพุ่งสูงอย่างชัดเจน

ESG เรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องใส่ใจ

“เรื่องของความยั่งยืนหรือ ESG เป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (E : Environment) ด้านสังคม (S : Social ) และด้านธรรมาภิบาล (G : Governance) ปัจจุบันนักลงทุนและคนในสังคมต้องการให้ทุกองค์กรจริงจังในทุกมิติ ไม่ใช่แค่ทำตามกฎหมาย แต่ต้องทำเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดด้วย”

คุณพูนสิทธิ์ เปิดประเด็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนกับการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันที่วันนี้ไม่ใช่แค่การดำเนินการภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย แต่ต้องเป็นการทำอย่างจริงจังและใส่ใจ

ปัจจุบัน นักลงทุนให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนภายใต้ ESG มากขึ้น จากผลการทำวิจัยเชิงเทคนิคที่ไปแท็กว่าบริษัทที่มีคะแนนในด้าน ESG สูง ๆ ส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะกลางและในระยะยาว ซึ่งนักลงทุนเองก็เห็นความสำคัญตรงนั้น

การลงทุนก้าวล้ำไปมาก มีบริษัทที่เข้ามาประเมินบริษัทจดทะเบียนว่าแต่ละรายมีคะแนนด้าน ESG เท่าไร ตามมาตรฐานของธุรกิจนั้น ๆ ที่แตกต่างไป โดยดูจาก ‘รายงานความยั่งยืน’ ที่ต้องสรุปในแต่ละปีว่าบริษัทจดทะเบียนนั้น ๆ มีการดำเนินงานในด้าน ESG อย่างไร ตามมาตรฐานสากล GRI (Global Reporting Initiative) ทำให้บริษัทจัดอันดับ ESG สามารถเข้ามาประเมินตัวบริษัทได้ ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก”

ธุรกิจธนาคาร กลจักรสำคัญในการขับเคลื่อน ESG

หากมองเพียงผิวเผินธุรกิจธนาคารอาจไม่ได้ส่งผลเสียในเรื่องความยั่งยืนสักเท่าไร แต่ในความเป็นจริงแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างสัมพันธ์กันอยู่ในเชิงลึก เพราะในบริบทของธุรกิจธนาคาร นับเป็นตัวกลางทางการเงิน และมีความสำคัญมาก ๆ ในการสนับสนุนให้คนหรือผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจให้ความสำคัญด้าน ESG

“ธนาคารเป็น driver สำคัญในการโปรโมต ESG ยกตัวอย่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ธนาคารสามารถเลือกปล่อยไม่กู้ให้กับธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเลือกปล่อยกู้ให้เฉพาะธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม เราไม่สนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหรือธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม แน่นอนไม่ใช่ว่าเราจะไม่ปล่อยเลย แต่เราจะปล่อยถ้าเขาสามารถพิสูจน์ว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเขาสามารถอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน หรือสามารถใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด แบบนี้เราโอเค”

คุณพูนสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงตั้งเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะเน้นสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจประเภทพลังงานทางเลือก หรือธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างตึกสีเขียวที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟฟ้าหรือรถไฟรางคู่ เป็นต้น

กรุงศรี ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่มลูกค้า และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านสังคมมากมายหลายจุด ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การเข้าไปปล่อยกู้ในกลุ่มไมโครไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ์ หรือกลุ่มที่มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในระบบเศรษฐกิจไทย

“เราพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะระบบการเงินระดับฐานราก เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการเข้าไปสนับสนุนในเรื่องเงินทุนเงินกู้หรือบริการทางการเงินให้กับกลุ่มนี้ ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือออกมาอย่างชัดเจนผ่านบริษัทลูกอย่าง เงินติดล้อ’ ที่ยื่นมือไปช่วยเหลือ ใครมีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถเก่าก็สามารถมาดำเนินการกับเรา เพื่อให้การดำเนินชีวิตต่อเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถต่อยอดหรือไปหมุนธุรกิจเล็ก ๆ ของเขาเหล่านั้นต่อได้ ที่สำคัญเราช่วยสร้างประวัติทางเครดิต กู้กับเรา เราก็ส่งชื่อเขาเข้าเครดิตบูโร เขาผ่อนค่างวดตรงต่อเวลา ในอนาคตถ้าเขาต้องการซื้อรถหรือกู้เงินซื้อบ้านก็มีประวัติเครดิตที่ดีแล้ว”

คุณพูนสิทธิ์ยังเพิ่มเติมอีกว่า นอกเหนือจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างถูกต้อง อีกจุดหนึ่งที่กลุ่มลูกค้าเงินติดล้อจะได้คือ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินราคาถูกและคุ้มค่า ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครนำเสนอให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย” ซึ่งเป็นประโยชน์กับวิถีชีวิตของกลุ่มนี้มาก ๆ เพราะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ ในด้านของสังคม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยังเดินหน้าสนับสนุนความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในการบริหารงานและสนับสนุนให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น โครงการพันธบัตรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี (Gender Bond) เป็นต้น

SLL สินเชื่อยั่งยืนที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

มาถึงประเด็นของ สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ SLL (Sustainability-Linked Loan) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ของธุรกิจยุคใหม่

ซึ่งบริษัทวิจัยของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก (BloombergNEF: BNEF) รายงานมูลค่า SLL ที่บริษัททั่วโลกได้ออกทั้งหมดในปี 2562 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 122 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตสูงถึงร้อยละ 168 จากปี 2561 เมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (Sustainable Debt) ทั้งตลาดที่จำนวน 465  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเติบโตร้อยละ 78

เหตุผลที่สินเชื่อประเภทนี้เติบโตออย่างรวดเร็วนั้น คุณพูนสิทธิ์ขยายความให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่า

SLL ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นาน เพราะ SLL เป็นสินเชื่อยั่งยืนที่ยังไม่เขียวมาก แต่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างดี ทั้งในด้านดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อทั่วไป อีกทั้งเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืนนั้นไม่เข้มงวดเท่ากับผลิตภัณฑ์สีเขียวอื่น ๆ”

โดย SLL เป็นการให้กู้สำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยไม่จำกัดว่าต้องนำสินเชื่อไปใช้ลงทุนแนวยั่งยืนเท่านั้น สามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจทั่วไปได้ แต่มีการตั้งเป้าหมายหรือตัวชี้วัดขั้นต่ำตามแต่จะตกลงกันระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้แต่ละราย

เช่น การจัดทำนโยบายด้านความยั่งยืน หรือความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น และต้องรายงานความคืบหน้าตลอดระยะสินเชื่ออย่างน้อยปีละครั้ง โดยเลือกที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือรายงานแก่เฉพาะผู้ให้กู้ก็ได้

บริษัทที่สามารถบรรลุเป้าหมายตามเงื่อนไขของ SLL จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายนั้น จะไม่มีบทลงโทษหรือไม่ถือว่าเป็นการผิดข้อตกลงทางกฎหมาย แต่บริษัทอาจโดนปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการใช้สินเชื่อที่แตกต่างจากสินเชื่อสีเขียวนี่เอง ทำให้ความนิยมสินเชื่อประเภทนี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา และนี่เองที่ทำให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีแผนส่งเสริมสินเชื่อ SLL ให้กับทุกภาคธุรกิจ เพราะมองว่าเป็นผลดีต่อ ESG อีกทางหนึ่ง

SLL จูงใจให้บริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมยกระดับ ESG Excellence ของตน โดยได้ประโยชน์จากการลดต้นทุนเงินกู้  และในภายหน้า SLL น่าจะกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารทั่วไปนำเสนอเพื่อช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจต่าง ๆ ปรับเป้าหมายการดำเนินงานไปในทางที่ยกระดับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”

ผู้นำในภาคธุรกิจการเงินของประเทศในด้านของความยั่งยืน

ภายใต้แนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนและการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ถือเป็นเป้าหมายและจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในภาคธุรกิจการเงินของไทย ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ส่งเสริมความยั่งยืน ครอบคลุมมิติและความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ขณะเดียวกัน ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการส่งมอบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินที่ยั่งยืนในระยะยาว”

คุณพูนสิทธิ์กล่าวถึงแผนการดำเนินการที่พร้อมเดินหน้าผลักดันแผนความยั่งยืนอย่างจริงจัง

เราพร้อมมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีโลกด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เราเป็นเจ้าแรกที่สนับสนุนด้านความยั่งยืนในประเทศไทยที่ปล่อยกู้เป็นเงินบาท เราต้องการที่จะเป็นตัวกลางและตัวเร่งในการที่ให้ลูกค้าเรา ประยุกต์มิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ด้วยความยั่งยืน”

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.krungsri.com/th/esg/

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน