บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี บริษัทในเครือ บุญรอดบริวเวอรี่ ได้รับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็น สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564”  ด้วยผลงาน โครงการเกษตรพอเพียง” โดยรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีเกณฑ์การคัดเลือกจากสถานประกอบการที่ใช้พื้นที่ให้ลูกจ้าง ทำการเพาะปลูกพืชสวนครัวพืชการเกษตร เลี้ยงสัตว์ นำผลผลิตที่ได้มาบริโภคเพื่อลดภาระค่าครองชีพ ให้เมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกเพื่อส่งเสริมเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ โครงการ โรงเรียนเกษตรพอเพียง เป็นโครงการที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก คุณปิติ ภิรมย์ภักดี  ผู้ช่วยกรรมการรองกรรมการใหญ่อาวุโส ด้านการผลิต บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ได้ทำโครงการนี้ร่วมกับโรงเรียนชาวนาที่ จ. เชียงราย ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้มีโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนแก่บรรดาเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในทั่วประเทศ และโครงการนี้ได้เติบโตงอกงามผลิดอกออกผล จนขยายมาสู่การทำแปลงเกษตรในสถานประกอบการของบริษัทฯ ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ฯ กว่า 10 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าภายในโรงงานนำมาทำเป็นแปลงผักปลอดสารและสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดินและเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดย บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ได้ใช้พื้นที่ในสถานประกอบการ จัดทำเป็นแปลงเกษตรแบบปลอดสารเคมี โดยได้ปลูกข้าวหอมมะลิ พืชสวนครัวและผักตามฤดูกาล รวมทั้งยังเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ แบบธรรมชาติ แล้วนำผลผลิตที่ได้มาแจกจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานและนำไปแบ่งปันให้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารกลางวันให้นักเรียน รวมทั้งมอบให้ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน ได้นำไปบริโภคในครัวเรือน เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ  นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำความรู้ด้านการเกษตร พร้อมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้พนักงานและชาวบ้านในชุมชน นำไปขยายพันธุ์เพาะปลูกในแปลงเกษตรของตัวเองที่บ้าน เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน และยังสามารถทำเป็นอาชีพรองช่วยสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย   

ทั้งนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด  ก็ได้นำผลผลิตที่่ได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้มีส่วนในการช่วยดูแลชาวบ้านและชุมชนในด้านความเป็นอยู่ ผ่านโครงการสิงห์อาสาต่าง ๆ ด้วยการจัด รถพุ่มพวง” นำผลผลิตจากแปลงเกษตรในโรงงาน ทั้งผักและผลไม้สด ๆ ปลอดสาร ใส่รถออกตระเวนเดินทางไปมอบถึงมือชาวบ้านยังจุดต่าง ๆ เป็นการเติมกำลังใจ มอบความสุข บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยคลายความทุกข์ในวิกฤตที่เกิดขึ้น ผลผลิตพืชผักต่าง ๆ จากแปลงเกษตรเหล่านี้ จึงประหนึ่งเป็นเสมือนสายใยเชื่อมใจ ช่วยสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชาวบ้านในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จากการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  

นอกจากนี้ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ยังได้นำผลผลิตต่าง ๆ มาแปรรูปปรุงเป็นอาหาร ในโรงครัวของบริษัทฯ นำไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบ ๆ โรงงานกว่า 1,300 ครัวเรือนที่ ต. พระงาม อ. พรหมบุรี รวมทั้งยังได้นำอาหารที่ปรุงจากพืชผักจากแปลงเกษตรของโรงงานและน้ำดื่มสิงห์ ไปมอบให้กับบรรดาอาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเหล่านี้ ที่ต้องทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยอย่างมากจากการดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมากในแต่ละวันในช่วงภาวะวิกฤตโควิด        

การดำเนินโครงการ เกษตรพอเพียง” ของบริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือดูแลสังคมและพนักงานในองค์กร รวมทั้งชุมชนตลอดมา ตอกย้ำแนวคิดของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ แนวคิด องค์กร ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนที่นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงทำให้บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรซ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบ” โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงงาน ประจำปี 2564” ดังกล่าวอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน