ปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี ผู้คนจำนวนไม่น้อยในหลายพื้นที่ของไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ บางพื้นที่น้ำประปาไม่พอใช้ และบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

สถิติปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่ามีชุมชนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตกว่า 30,000 ชุมชน ในแถบภาคเหนือและอีสาน ซึ่งแน่นอนว่าปัญหานี้กระทบชีวิตผู้คนทุกด้าน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการดำเนินชีวิตประจำวัน

ที่ผ่านมามีความพยายามในการหาวิธีแก้ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นจากหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งหนึ่งในนั้นที่จะหยิบยกขึ้นมา คือ “โครงการ DOS LIFE แบ่งปัน น้ำดี  เพื่อสังคม” ที่ Marketeer มีโอกาสได้พบเจอและทำความรู้จักผ่านคลิปวิดีโอสั้น ๆ จาก YouTube ในชื่อ เพราะเด็กทุกคน คือ “น้ำดี”

ในคลิปวิดีโอดังกล่าวบอกเล่าเรื่องราวของเด็กนักเรียนใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี ที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่กักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งที่อากาศร้อนจัด ทำให้ช่วงเช้าแทนที่จะได้เข้าเรียนตามปกติ แต่เด็ก ๆ กลับต้องไปช่วยกันขนน้ำจากบ่อเพื่อเอามาดื่มและใช้ในโรงเรียน

จนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือจจาก DOS LIFE  ผ่านโครงการ ช่วยเหลือแบ่งปัน ที่กักเก็บและรักษาน้ำดี เพื่อให้เด็ก ๆ มีน้ำสะอาดไว้ดื่มและใช้ โดยการติดตั้งถังเก็บน้ำ ที่ทำให้เด็ก ๆ ไม่ต้องเดินไปขนน้ำจากที่ไกล ๆ ทำให้มีเวลาเรียนได้เต็มที่  ซึ่ง DOS LIFE มองว่าเด็ก ๆ คือ “น้ำดี” ของสังคมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเติบโตต่อไปได้

สิ่งที่ปรากฏในวิดีโอเป็นเพียงหนึ่งเรื่องราวที่หยิบยกการเดินทางไปบริจาคถังเก็บน้ำในพื้นที่ห่างไกล ที่ผ่านมามากกว่า 30 ปี ของ “DOS LIFE” ผู้ผลิตถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสียในกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจในแวดวงของน้ำและน้ำเสียมาตั้งแต่ปี 2534 และเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน เพื่อมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีน้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้ ที่สะอาด เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของสังคมต่อไป

และจากการเดินทางไปบริจาคถังเก็บน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ทำให้ DOS LIFE เห็นว่า “เด็ก”  ในสังคม ชุมชน และโรงเรียน ศาสนสถาน ยังคงขาดแคลนที่กักเก็บน้ำดีอยู่อีกมากมาย

อีกหนึ่งโครงการที่ Marketeer อยากสนับสนุนDOS LIFE แบ่งปันน้ำดี เพื่อสังคม” เพื่อช่วยเหลือและมอบถังเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป เพื่อให้เด็ก ๆ ที่เปรียบเสมือน “น้ำดี” และบริสุทธิ์ของสังคม ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

“เราตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรักษาน้ำดีเหล่านี้ไว้ เพื่อให้พร้อมเติบโตไปอย่างยั่งยืน” คำกล่าวสั้น ๆ จากผู้บริหาร DOS LIFE ที่มุ่งมั่นในการมอบสิ่งดี ๆ คืนสังคม และรักษาน้ำดีเล็ก ๆ เพื่อก่อเป็นน้ำที่ดีและพลังที่ดีในสังคมได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการที่เรียกว่า DOS LIFE แบ่งปันน้ำดี เพื่อสังคม”

และเป็นโครงการที่ Marketeer เห็นว่าน่าสนใจ และเป็นอีกหนึ่งในความพยายามของภาคเอกชนในการใช้ความเชี่ยวชาญที่มี เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online