By: ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ

การพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  (Corporate Social Responsibility : CSR) ของคุณสามารถสร้างผลกระทบและส่งผลดีกลับคืนสู่องค์กรในวงกว้างได้เพราะช่วยด้านการช่วยประชาสัมพันธ์  สร้างความผูกพันกับพนักงาน และยังช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ของพนักงานและองค์กรของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้กลยุทธ์ซีเอสอาร์ยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนที่มีความสามารถให้เกิดความสนใจและเข้ามาสู่องค์กรของคุณ เพราะพวกเขาต้องการทำงานกับบริษัทที่มีคุณค่าที่พวกเขาเลื่อมใสศรัทธานั่นเอง

กลยุทธ์ซีเอสอาร์ยังช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจดีขึ้น เพราะผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือธุรกิจซึ่งจำหน่ายสินค้าที่มีวิสัยทัศน์และมีคุณค่าตรงกับใจของพวกเขา  เนื่องจากองค์กรของคุณรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเอง  ต่อไปนี้คือ เคล็ดลับในการพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้แก่

 

ต้องรู้จักธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี

กลยุทธ์ซีเอสอาร์ที่ดีจะต้องสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ  รวมถึงควรจะส่งเสริมงานที่คุณทำ  เชื่อมโยงกับคุณค่าขององค์กรและทำให้ลูกค้าของคุณเกิดความเชื่อมั่นอีกด้วย

ตัวอย่าง ถ้าคุณเป็นผู้จำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง คุณก็ควรจัดหาทุนเพื่อมูลนิธิการกุศลที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น สมาคมต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์  ศูนย์ช่วยเหลือสุนัข หรือ สถานสงเคราะห์สัตว์ประจำท้องถิ่น หรือถ้าคุณขายสินค้าเกี่ยวกับความงามของผู้หญิง คุณก็ให้การสนับสนุนการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิง เช่น มูลนิธิเกี่ยวกับมะเร็งทรวงอก หรือบ้านพักฟื้นที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิง ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าของคุณมีแนวโน้มหันมาสนับสนุนธุรกิจของคุณมากกว่าธุรกิจของคู่แข่งที่ไม่สนใจแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือทำซีเอสอาร์แต่อย่างใด

 

ต้องมั่นใจว่าคุณพร้อม สำหรับสิทธิขั้นพื้นฐาน

การลงทุนในเรื่องเวลา งบประมาณ และกำลังคนไปในการทำการกุศลจะไร้ประโยชน์ หากคุณยังไม่ได้ทำให้กิจการของบริษัทคุณดำเนินงานอย่างถูกต้องเสียก่อน คุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณได้ดำเนินการผลิตที่ช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถและส่งเสริมการรีไซเคิล รวมถึงทำให้สินค้าอยู่ในแนวทางที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมคนว่างงานในท้องถิ่น และจ่ายค่าจ้างที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ หลังจากนั้นจึงจะทำกลยุทธ์ซีเอสอาร์ในภายหลัง ไม่ใช่ไม่สนใจสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ข้ามขั้นตอนไปทำซีเอสอาร์เลย องค์กรที่ดีควรจัดการปัญหาเบื้องต้นให้ดีเสียก่อนจึงจะไปรับผิดชอบต่อสังคม

 

ต้องอย่าลืมที่จะดึงผู้ร่วมงาน ของคุณเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

การพัฒนากลยุทธ์ซีเอสอาร์ร่วมกับผู้ร่วมงานของคุณไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอยู่ในระดับไหนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นคุณค่าและเป้าหมายของบริษัทเท่านั้น แต่ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกซาบซึ้ง การพูดคุยเกี่ยวกับการตอบแทนชุมชน การทำการกุศล หรือการทำสิ่งดีๆ กับคนที่ทำงานจะช่วยให้คุณสามารถหาวิธีการที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คิดและนึกถึงสิ่งที่ คุณสามารถให้ได้

คุณต้องสะท้อนให้เห็นว่า ทักษะความสามารถใดที่มีอยู่ในองค์กรของคุณที่สามารถให้สังคมได้ดีกว่าองค์กรอื่นๆ คุณต้องรวมทักษะความสามารถดังกล่าวนี้เข้ากับสิ่งที่คุณมุ่งมั่น คุณต้องมองให้ออกว่าบริษัทของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไรบ้าง ผ่านกระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบ จึงจะช่วยให้องค์กรสามารภขับเคลื่อนกลยุทธ์ซีเอสอาร์ได้

 

มองหาโอกาสที่ดี

คุณรู้ว่าคุณอยากจะสร้างความแตกต่างอย่างไร แก่ใคร คุณต้องติดตามข่าวท้องถิ่น ข่าวภูมิภาค และข่าวอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจและรับประกันว่าคุณจะสามารถดำเนินการได้ในจังหวะที่ดีเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น เช่น ถ้าคุณให้คำมั่นสัญญาว่า จะสนับสนุนมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็ก คุณก็ต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับแหล่งข่าวของมูลนิธิเด็กเหล่านั้นโดยการลงชื่อเข้าร่วมในจดหมายข่าวของมูลนิธิ หรือจัดการประชุมผู้จัดการฝ่ายระดมทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นประจำ การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า บริษัทของคุณสามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรม ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ใหม่ๆ หรือมีส่วนร่วมได้อย่างทันท่วงทีที่กิจกรรมการกุศลเหล่านั้นเกิดขึ้น

 

ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ

แผนงานซีเอสอาร์ที่ประสบความสำเร็จจะสามารถแสดงผลกระทบของเวลา การวิจัย หรือการลงทุนด้านการเงินที่เกิดขึ้นได้ การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าในระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เช่น ถ้าคุณตั้งเป้าหมายของแผนงานซีเอสอาร์ไว้ว่า ต้องการลดผลกระทบด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าของคุณต่อสิ่งแวดล้อม คุณก็ต้องตั้งทีมงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น คณะกรรมการ รวมไปถึงนักศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

 

บริหารจัดการ แหล่งทรัพยากรของคุณ

หากคุณตกลงใจแล้วว่า ต้องการให้แผนงานซีเอสอาร์ของคุณมุ่งไปในทิศทางไหน ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณต้องบริหารจัดการว่า แหล่งทรัพยากรไหนที่คุณต้องอุทิศให้แก่โครงการนี้ รวมทั้งคุณต้องตัดสินใจว่า ช่วงเวลาไหนที่กำลังคนของคุณสามารถทุ่มเทให้กับโครงการดังกล่าวได้ และงบประมาณส่วนไหนที่จะนำมาจัดสรรเป็นเงินทุนที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้

 

พิจารณาเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อกำไร

กลยุทธ์ซีเอสอาร์ของคุณจะเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความตั้งใจดีและการสร้างความแตกต่าง แต่ถ้าเป็นความตั้งใจทางด้านการตลาดนั้นกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรก็สามารถสร้างผลกระทบที่ดีในด้านการรับรู้ต่อธุรกิจของคุณได้ และยังช่วยทำให้ได้ผู้ซื้อ หรือลูกค้าใหม่อีกด้วย เช่น ถ้าธุรกิจของคุณเป็นสำนักงานกฎหมายก็ทำซีเอสอาร์ด้วยการที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าบริการแก่ประชาชนที่ยากจน ลูกค้าของคุณที่สามารถจ่ายเงินได้ก็อาจจะชื่นชอบสำนักงานของคุณมากขึ้นที่สำนักงานกฏหมายของคุณไม่ได้มุ่งแต่เป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว

 

ทำการชักจูงด้วยตัวอย่าง

แผนงานซีเอสอาร์จะประสบผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีความสามารถและเหมาะสมอยู่ด้วย การพัฒนาโครงการซีเอสอาร์ไม่ควรเป็นโครงการที่ทำขึ้นในเวลาที่จำเป็นเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามโครงการเกี่ยวกับมูลนิธิหรือองค์กรที่คุณให้การสนับสนุนควรจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณทุกวัน ในการทำโครงการซีเอสอาร์ให้ได้ผลดีนั้น คุณควรก่อตั้งกลุ่มงานรับผิดชอบขึ้นมา และคุณควรมีผู้นำหรือตัวแทนซีเอสอาร์ในทุกส่วนของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว

 

บอกกล่าวสิ่งดีๆ ที่คุณทำแก่ประชาชน

การช่วยเหลือมูลนิธิ องค์กรการกุศล หรือการทำสิ่งดีๆ ไม่ว่าจะด้วยกำลังคน งบประมาณ หรือการระดมทุนของคุณล้วนแต่ช่วยสร้างเรื่องราวที่ดีๆ ผลตอบแทนพิเศษของการที่คุณมีแผนงาน

ซีเอสอาร์ที่ดีสามารถช่วยพัฒนาชื่อเสียงของบริษัทคุณได้  ดังนั้นอย่าลืมทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณในการบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเหล่านั้นแก่สื่อมวลชน และเผยแพร่สู่ชุมชนให้กว้างไกลออกไปให้มากยิ่งขึ้นด้วย จึงจะเกิดผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจของคุณในอนาคต

 

หวังว่าเรื่องราวของเคล็ดลับในการพัฒนากลยุทธ์ซีเอสอาร์ข้างต้นคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่าน สำหรับฉบับหน้าผู้เขียนจะกล่าวถึงเรื่องราวอะไรนั้น หวังว่าจะติดตามอ่านกันนะครับ บาย!อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer