จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ASEAN’s Top Corporate Brands 2018 ให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นให้องค์กรตระหนักถึงคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

โดยในไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดถึง 432,841 ล้านบาท

ในขณะที่รางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมี 15 หมวดธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล ได้แก่

โดยองค์กรชั้นนำรายใหม่ที่ได้รับรางวัลครั้งแรก ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation)  เปิดเผยว่า  “ปีนี้นับเป็นครั้งแรก ที่คณะผู้วิจัยได้ขยายผลงานวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรสู่ประเทศในอาเซียน  เพื่อผลักดันให้ผู้บริหารธุรกิจในภูมิภาคตื่นตัวในการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค  โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร  CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชีเข้าด้วยกัน  ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน ซึ่งสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี โดยเก็บข้อมูลทางการเงินจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในอาเซียน 6 ประเทศได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  และเวียดนาม และใช้สูตร CBS Valuation ในการคำนวณหามูลค่าแบรนด์องค์กร”

นอกจากนี้  ผู้วิจัยทั้งสองเชื่อว่าการมอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018  จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ  ซึ่งจะทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างแข็งแรง  อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคโดยรวมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer