ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเวทีในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยทุกช่วงวัย และทุกระดับชั้นการศึกษา จัดการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 13 ภายใต้ธีม “กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปี 13 พาไทยทันโลก” โดยรูปแบบจะเชื่อมโยงเยาวชนไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ รู้จักใช้เทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซึ่งจะได้ทั้งความรู้ ได้ลงมือทำจริง พร้อมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง 3 ประเภทจะได้รับรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่า 2 ล้านบาท

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประแภท ตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้

  1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 4 คน จากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ไม่ซ้ำชั้นปี) รับสมัครถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561
  2. การแข่งขันสื่อผสม “เล่าเรื่องเมืองไทยดังไกลทั่วโลก” ระดับมัธยมศึกษา และปวช. มุ่งให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนและประเทศไทย โดยสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการผลิต “สื่อผสม” ที่ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น งานเขียน คลิปวิดีโอ หนังสั้น เป็นต้น ทีมละ 3 คน  รับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561
  3. การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา และระดับ ปวส. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษานำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษาในสถาบันการศึกษามาคิดสร้างสรรค์และสร้างผลงานในเชิงนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ วิธีการแก้ปัญหา หรือวิธีการจัดการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนและประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทีมละ 3 คนขึ้นไป รับสมัครถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำหรับการแข่งขันประเภทนี้ ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันการศึกษาและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.scbchallenge13.com และติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ Facebook : SCB Challenge “กล้าใหม่…ใฝ่รู้”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer