ในแต่ละวันธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นวัฏจักรต่อเนื่อง แต่ความฉลาดของมนุษย์ที่ได้พัฒนาองค์ความรู้หลายด้านเพื่อสนองตอบการดำรงชีพของตน กลับทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นหันเหพลิกผันออกไป และสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาโดยรู้ตัว

โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปและมลภาวะที่เกิดขึ้น ซึ่งแม้จะมีคนมองว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวการสำคัญ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกคนล้วนมีส่วนต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

องค์กรชั้นนำอย่าง SCG ได้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะจุดประกายให้คนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของปัญหา โดยนำเสนอ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การวางแผนและออกแบบ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภค รวมถึงสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนร่วมกัน

“โลกหมุนด้วยมือเรา” วิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นอีกแง่มุมของความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเปรียบโลกใบนี้เป็นห้องเล็กๆ ที่มีคนอาศัยอยู่ร่วมกันหลาย Generation ตั้งแต่ Baby Boomer, Gen X, Gen Y มีของให้กินให้ใช้ร่วมกัน และทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตา “ใช้ ใช้ ใช้ และใช้” อย่างทิ้งขว้าง ด้วยความคิดที่ว่า…

“เดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้ว อย่าไปคิดมาก”

วลีสั้นๆ แต่สะท้อนให้เห็นความไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างยิ่งใหญ่ แฝงความหมายว่า อนาคตเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ได้สนใจว่า “ทรัพยากรมีวันหมด”

เด็กน้อยตัวแทน Gen Z ที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปในบ้านหลังนี้ คือ “แพะรับบาป” รับเคราะห์กรรมต่อจากชนรุ่นก่อน ถูกหยิบยกมาเป็นตัวเอกกระแทกแก่นสำนึกให้ฉุกคิด และเริ่มต้นสะกิดให้ “เปลี่ยน”

เปลี่ยนตั้งแต่ความคิดและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร พร้อมบอกต่อถึงช่องทางการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินค้าที่หมดอายุ และพลังงาน ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม

พร้อมย้ำแก่นสำคัญของเรื่องคือ กระตุ้นให้เกิดการ “หมุนเวียนกลับมาใช้ให้คุ้มค่า” ตามแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิต การใช้ และวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่

“รักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุด” โดยการสร้างระบบการผลิตใหม่ (Re-process) ผ่านการออกแบบใหม่ (Re-design) การสร้างคุณค่าใหม่ (Added value) การสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เพิ่มขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการใช้ซ้ำ (Reuse) ถือเป็นการสร้างคุณค่าที่ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจอีกด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือ การกระตุ้นต่อมสำนึกของคนหมู่มาก ว่าปัญหาทรัพยากรที่กำลังจะหมดไปไม่ใช่เรื่องของรุ่นต่อไป แต่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคนรุ่นปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ทุกคนควรช่วยกันปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

…“หมุนเวียนกลับมาใช้ให้คุ้มค่า”..

ทั้งหมดเป็นความตั้งใจของ SCG ที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึง “เพื่อพวกเราทุกคน”

สนใจแนวคิดและแนวปฏิบัติเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/2KLN0wwอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน