การตลาด 2564 ต้อง 4 H กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตฉบับ MAT (วิเคราะห์)

สมาคมการตลาดฯ เผยวิสัยทัศน์พร้อมฝ่าวิกฤต ผนึกกำลังทุกภาคส่วนตกผลึกองค์ความรู้ด้านการตลาดแนวใหม่เน้น 4 แกนหลัก คือ กลยุทธ์ชัดเจน  นวัตกรรมสร้างสรรค์ สื่อสารอย่างมีศิลปะ และเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด-19 พร้อมเผยเทรนด์การตลาดแนวใหม่ยุคดิจิทัลในรูปแบบ New Normal เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการ Reskill & Upskill – Response – Recover และ Renew เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

23 กันยายน 2563: วันนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย นำโดย นายอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย แถลงข่าววิสัยทัศน์และพันธกิจ พร้อมแนะนำทีมคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ 34 ท่าน ที่มาร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมร่วมกัน

นายอนุวัตรกล่าวว่า “ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมานี้ เป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโลกธุรกิจ ทั้งในแง่ของรูปแบบการทำการตลาด และ skillset ของบุคลากรคนทำธุรกิจ ซึ่งความท้าทายหลักที่ภาคธุรกิจต้องรับมือนั้น มาจากหลายสาเหตุ คือ

 • New Crisis ทั้งเรื่องโควิด-19 และ เรื่องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่แย่ลงทุกวัน
 • และ New Normal เมื่อผู้บริโภคก้าวสู่โลก Digital Lifestyle เต็มตัว นักการตลาดก็ต้องปรับกระบวนทัพตามอย่างรวดเร็ว
 • New Technology เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกการตลาดแบบเดิม ๆ ซึ่งโลก Analog เริ่มหายไป ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้ง AI, Mixed Reality, 5G ฯลฯ นักการตลาดต้องปรับตัวให้ทัน
 • New Consumers แบ่งผู้บริโภคเป็น 2 กลุ่มที่ต่างกันจนสุดขั้ว คือ กลุ่ม Generation Z กับ กลุ่ม Silver Generation นักการตลาดยุคนี้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Generation Marketing มากขึ้น ซึ่งความท้าทายนี้สามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ได้
 • ความไม่แน่นอน (Uncertainty) จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา จึงมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในวงการธุรกิจและการตลาด ทั้งเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมถึงวิกฤตและความท้าทายต่าง ๆ  ทำให้นักการตลาดในยุคนี้ต้องปรับตัวให้ทันกับโลกการตลาดยุคใหม่อยู่เสมอ

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้าในช่วงนี้ คือความร่วมมือและการประสานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวผ่านเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ แต่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือมีความท้าทายเพียงใด สมาคมการตลาดก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างผู้ประกอบการอยู่เสมอ

นอกจากนี้  ในปี 2564 สมาคมการตลาดฯ กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งสร้างสังคมของนักการตลาดพันธุ์แท้ หรือ Genuine Society of Marketing Professionals เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับทุก ๆ คน เพื่อสร้างเครือข่ายนักการตลาดชั้นนำของประเทศ

และมุ่งทำงานเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของสมาคม คือ “การใช้ความเยี่ยมยอดทางการตลาดมาเป็นพลังขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” (Marketing Excellence as a ‘Competitive Force’ of the Nation) ผ่านการขับเคลื่อนด้วย 4 พันธกิจหลัก (4H)  คือ

 1. Head หรือ Center of Marketing Wisdom มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาด เพื่อประมวลความคิด วิเคราะห์กลั่นกรอง Co-Create องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการตลาด และธุรกิจให้กับประเทศ โดยเริ่มจากผู้บริหารด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญภาคการศึกษาที่จะมาร่วมเป็นภาคีในการระดมพลังสมองให้กับนักการตลาดไทย
 2. Hand หรือเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด (The CMO & Academic Board) ที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดที่แท้จริง นอกเหนือจากการระดมพลังสมองแล้ว สมาคมฯ ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักการตลาดที่จะมาแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์จริงและกรณีศึกษาต่าง ๆ  ผ่านกิจกรรมของสมาคมฯ ในรูปแบบงานสัมมนาและงานแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
 3. Heart เพื่อชี้ให้เห็นถึงจิตวิญญาณการตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม ปลุกจิตสำนึก และชี้ให้เห็นว่า “การตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม คือจิตวิญญาณสำหรับทุกธุรกิจ” และการยึดมั่นในจรรยาบรรณการตลาดที่ดี จะส่งผลดีกับธุรกิจในระยะยาว
 4. Hope เพื่อจุดประกายธุรกิจด้วยการสร้างนักการตลาดยุคใหม่ เน้นสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ผ่านโครงการ J-MAT (Junior Marketing Association of Thailand) โดยผนึกกำลังกับภาคการศึกษา เสริมประสบการณ์แก่นักศึกษาธุรกิจและการตลาดให้มีศักยภาพ พร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจ และเติมความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ให้แก่นักการตลาดที่ต้องการ Reskill & Upskill เพื่อสร้างความหวังและความเชื่อมั่นในการที่จะใช้การตลาดนำพาประเทศไทยไปสู่โลกการตลาดยุคใหม่

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ สมาคมฯ จะมีบทบาทเป็นแพลตฟอร์มในการ

 1. Networking & Collaboration สร้างเครือข่าย รวมไอเดียและให้ความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีกิจกรรมให้นักการตลาดได้มาพบปะกัน ทั้งงาน Marketing Day, Insight Marketing Visit, และงานแจกรางวัล MAT Award และ Hall of Fame เป็นต้น
 2. Knowledge & Experience Sharing ตกผลึกแนวคิดตลาดยุคใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแบ่งปันให้แก่ผู้ประกอบการ และนักการตลาดผ่านงานสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น The CMO Academy และ Super Brand Manager ซึ่งเป็น Flagship Course ของเรา
 3. Next generation development พัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ให้มีทั้งศักยภาพ และมีจรรยาบรรณ ผ่านโครงการ J-MAT และการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักในการเติมความรู้ด้าน การตลาด ยุคใหม่ให้แก่นักการตลาดที่ต้องการ Re-Skill & Up-Skill สมาคมการตลาดฯ จึงพัฒนา 4 แกนความรู้หลักสำคัญที่นักการตลาดมองข้ามไม่ได้ คือ

 1. Strategic marketing การวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนก่อนออกเดินทางในโลกธุรกิจ
 2. Martech & Innovations การเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่แตกต่าง
 3. Storytelling การสื่อสารอย่างมีศิลปะ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในโลกที่เต็มไปด้วยสาส์นจากหลายแบรนด์
 4. Marketing integrity & Sustainability การเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดี

โดยสมาคมการตลาดฯ จะมีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ทั้ง 4 ด้าน (4R) เพื่อเป็น

การเรียนรู้ (Learning Pillars) ใหม่ของสมาคมฯ ในการช่วยพัฒนาศักยภาพนักการตลาดไทย…

 1. Reskill & Upskill สร้างโอกาสตัวเองให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่โลกการตลาดยุคใหม่
 2. Response สามารถตอบโจทย์และปรับตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที
 3. Recover กลับสู่สภาวะการดำเนินธุรกิจตามปกติหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
 4. Renew พัฒนาธุรกิจ โดยนำโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตมาใช้ เพื่อการเติบโตในระยะยาว

สมาคมฯ มั่นใจว่าหากองค์กรและนักการตลาดมีการปรับตัวและเติมความรู้ใหม่ๆ จะนำไปสู่ผลลัพธ์ 3S คือ Survive, Strong, และ Sustainable ไม่ใช่แค่ให้ธุรกิจอยู่รอด แต่สามารถเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน

โดยในปี 2563 – 2565 ผู้ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คือกลุ่มคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

อาทิ Industrial, Service, FMCG, Retail, Tech, Platform, Media & Advertising Agency, Research, PR, Communications เป็นต้น โดยการทำงานหลัก ๆ คือร่วมกันระดมสมองตกผลึกองค์ความรู้ต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารทุกท่าน เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพนักการตลาดไทย” นายอนุวัตรกล่าวทิ้งท้าย

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน