บุญรอดบริวเวอรี่ คว้า 2 รางวัลระดับเอเชีย ทั้ง HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 และ We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 2021 จากนิตยสาร HR Asia

โดยรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2021 มอบให้กับองค์ที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย พิจารณาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน, การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ในปีนี้มีองค์กรไทยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 269 แห่ง

อีกหนึ่งรางวัล คือ We Care: HR Asia Most Caring Companies Awards 2021 รางวัลพิเศษด้านการดูแลใส่ใจพนักงานดีเยี่ยม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สุนิษฐ์ สก๊อต Head of Organization Capability ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ระบุว่า

บุญรอดฯ ดำเนินธุรกิจอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างเข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน โดยกุญแจความสำเร็จที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนองค์กร นั่นก็คือการพัฒนาและดูแลบุคลากร ทั้งในด้านของการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่

เพราะ “คน” ถือเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างโอกาสความก้าวหน้า ควบคู่กับสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ทั้งบรรยากาศการทำงานและการใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน

และสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารในแต่ละรุ่นให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายที่ใช้ในการบริหารองค์กรมาโดยตลอด

ตลอดระยะเวลากว่า 88 ปีที่ผ่านมา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลบุคลากร เรียกว่า “SINGHA WAY” หรือ ‘วิถีของสิงห์’ DNA ขององค์กรที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปถึงพนักงานทุกระดับ ประกอบด้วย 4 แกนหลัก ได้แก่

#Family – วิถีการบริหารงานและการใช้ชีวิตร่วมกันในที่ทำงาน บนพื้นฐานที่ว่า ทุกคนเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้บริโภค
#Courage – เปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือนำมาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด
#PremiumQuality – สร้างมาตรฐานการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ให้กับผู้บริโภค
#Happiness – การส่งต่อความสุขให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าที่ทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว

SINGHA WAY เป็นแนวคิดแนวปฏิบัติที่ได้ยึดถือมาอย่างยาวนาน โดยนอกเหนือจากนโยบายที่จะต้องมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ความแข็งแกร่งจากภายในจะทำให้เราสามารถเป็นอีกหนึ่งพลังที่มีส่วนช่วยเหลือดูแลคนในชุมชนและสังคมได้ ด้วยความเชื่อที่ว่า ความแข็งแกร่งของบริษัทจะเกิดขึ้นได้ด้วย ‘สังคมที่เข้มแข็ง’ ดังนั้น หากสังคมแข็งแกร่งมากขึ้นเพียงใด บริษัทฯ ก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกัน”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน