สนค. เผยตลาดส่งออกแมลงไทยมีศักยภาพโตต่อเนื่อง ส่งออกปี 64 แตะ 1.5 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 96.27% กัมพูชา ตลาดอันดับหนึ่ง หนุนความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ดันการเพาะเลี้ยงแมลงสู่มาตรฐานสากล รับตลาดแมลงทั่วโลกที่มีมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเพาะเลี้ยงและผลิตโปรตีนทางเลือกจากแมลง เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของแมลง มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปอาหารที่ทันสมัย นอกจากนี้ ในกระบวนการเพาะเลี้ยงและการผลิตใช้ทรัพยากรน้อยกว่าสัตว์อื่น ๆ เนื่องจากวงจรการเติบโตของแมลงมีระยะสั้น จึงก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนน้อย และเกิดแก๊สมีเทนที่จะสร้างปัญหาต่อก๊าซเรือนกระจกต่ำ”

“ขณะที่มูลค่าตลาดของอาหารแห่งอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสของเกษตรกรรายย่อยที่จะเพาะเลี้ยง และพัฒนาการเลี้ยงแมลงให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ รวมทั้งเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตอาหารโปรตีนทางเลือกจากแมลง”

“ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงแมลงที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”

“นอกจากนี้ สหภาพยุโรป (EU) ได้อนุมัติแมลงเศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น หนอนนก (Mealworms) และตั๊กแตน (European locust) ให้เป็นอาหารสำหรับการบริโภคได้ ซึ่งเป็นโอกาสที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถเพาะขยายพันธุ์เพื่อการส่งออก”

“และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อาทิ อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมโปรตีน รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อขยายฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร”

ภาพรวมตลาดแมลงโลกและการผลิตแมลงเศรษฐกิจของไทย

ปัจจุบันตลาดแมลงทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าในปี 2570 มูลค่าการตลาดของอาหารโปรตีนจากแมลงจะสูงถึง 2,067.9 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถผลิตแมลงเศรษฐกิจได้มากกว่า 7,000 ตัน/ปี และมีฟาร์มเลี้ยงจำนวนมาก โดยเฉพาะจิ้งหรีด ซึ่งเป็นแมลงที่มีการเพาะเลี้ยงมากกว่า 23,000 ฟาร์ม และสามารถผลิตแมลงเศรษฐกิจได้เกือบ 200 ชนิด มีแมลงที่เป็นที่นิยมมากในการผลิต คือ จิ้งหรีด

 

ภาพรวมการผลิตแมลงเศรษฐกิจของไทย
ปริมาณการผลิต 7,000 ตัน/ปี
ฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 23,000 ฟาร์ม
ชนิดแมลงเศรษฐกิจที่ไทยผลิตได้ เกือบ 200 ชนิด

สถิติการส่งออกในปี 2564 ไทยมีปริมาณการส่งออกแมลงและอาหารแปรรูปที่ทำจากแมลง จำนวน 575 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ มีอัตราการขยายตัวสูงถึง 96.27%

โดยตลาดส่งออกของไทย 5 อันดับแรก

1. กัมพูชา 47.80%

2. สหรัฐอเมริกา 26.07%

3. ญี่ปุ่น 12.28%

4. เมียนมา 4.69%

5. ฮ่องกง 6.51%

 

ส่งออกแมลง-อาหารแปรรูปที่ทำจากแมลงของไทย ปี 2564
ปริมาณ 575 ตัน
มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์
ขยายตัว (%) 96.27%
5 ตลาดส่งออกของไทย
ประเทศ ส่วนแบ่งตลาด (%)
1. กัมพูชา 47.80
2. สหรัฐอเมริกา 26.07
3. ญี่ปุ่น 12.28
4. เมียนมา    4.69
5. ฮ่องกง     6.51

 

ที่มาข้อมูล: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

 

* อาหารแปรรูปที่ทำจากแมลง อาทิ อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมโปรตีน วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน