การเป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน คือวิสัยทัศน์ของ BAM หรือบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ท่ามกลางความท้าทาย ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก BAM เล็งเห็นว่า ทรัพยากรที่จะมีบทบาทสำคัญและช่วยให้ BAM สามารถเติบโตได้ก็คือ Data โดยมีโจทย์ที่ท้าทาย คือทำอย่างไรที่จะปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลปัจจุบันที่ BAM มีอยู่แล้วให้สามารถตอบสนองต่อความรวดเร็วฉับไวของยุคสมัย ในขณะที่ข้อมูลหลักสำคัญต้องมีความถูกต้องและเชื่อมโยงกัน  

ด้วยเหตุนี้ BAM จึงได้ผุดโครงการ Data Management เพื่อพลิกโฉมองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยพลังข้อมูลอย่างแท้จริง 

โดย BAM มีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ซึ่งช่วยให้ BAM มองเห็นว่าจะเก็บและนำข้อมูลใดบ้างมาวิเคราะห์ (Advanced Analytics) เพื่อทำ Customer Profile และ Customer Segmentation และตามด้วยการทำ Data Activation และ AI เพื่อให้เกิดผลในการช่วยบริหารจัดการทั้ง NPLs และ NPAs ให้ตอบโจทย์ธุรกิจทั้งในเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการ

โครงการ Data Management ของ BAM ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

  • การออกแบบยุทธศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล
  • การวางระบบจัดการข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนและพร้อมใช้งาน
  • การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกัน
  • การสร้างมาตรฐานข้อมูลที่ดีและถูกต้อง
  • การกำหนดเกณฑ์วัดคุณภาพของข้อมูล
  • การวางมาตรฐานรูปแบบรายงานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกเหนือจากการนำระบบไอทีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้โครงการ Data Management บรรลุผลสำเร็จแล้ว อีกหนึ่งหัวใจสำคัญคือ การสร้างบุคลากรของ BAM ให้มี Data Literacy ที่แข็งแกร่ง มีทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สามารถพูดคุยถกปัญหา หรือตัดสินใจกันบนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประโยชน์ ซึ่ง Soft Skill เหล่านี้ จำเป็นมากสำหรับคนในยุคดิจิทัลและธุรกิจในโลกปัจจุบัน ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน

BAM มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ BAM สามารถใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ในการช่วยให้ผู้บริหาร ลูกค้า และนักลงทุน สามารถตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้ และที่สำคัญ คือการนำข้อมูลไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดรายได้ (Data Monetization) จากการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

และเพื่อมั่นใจว่าโครงการนี้จะสามารถสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ BAM จึงได้เลือก iCE Consulting ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับมืออาชีพเข้ามาช่วย BAM บริหารโครงการ Data Management ร่วมกับทีมงานของ BAM อย่างใกล้ชิดอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน