ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตขึ้น วงการวัสดุก่อสร้างไทยก็เช่นเดียวกัน ทำให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาปนิก และผู้ซึ่งอยู่ในแวดวงฯ มากขึ้น จะเห็นได้จากชิ้นงานต่างๆ ถูกออกแบบและผลิตให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงระยะเวลา และคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม เรามักได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการจัดการและป้องกันปัญหาด้านเสียงรบกวน ซึ่งผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวถูกนำมาพูดคุยกันในวงกว้างและเป็นที่ถกเถียงกันของผู้เชี่ยวชาญถึงความพยายามที่จะกำหนดมาตรฐานเรื่องการควบคุมคุณภาพเสียงในวงการก่อสร้างของประเทศไทย ประกอบกับความเป็นเมืองที่หนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ พื้นที่ทำให้ผลกระทบจากปัญหาคุณภาพเสียงมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาทิ ปัญหาการร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนจากห้องชุดข้างเคียงในคอนโดมิเนียม ปัญหาอาคารเรียนที่เสียงสะท้อนรบกวนการเรียนการสอนหนังสือ หรือปัญหาเสียงรบกวนจากการจราจร เป็นต้น

สมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงได้ริเริ่มและจัดทำโครงการเพื่อกำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเสียงในวงการก่อสร้างของประเทศไทย และ “ยิปซัมตราช้าง”  ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวพร้อมกับร่วมจัดทำ “คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคารปี 2561” ทั้งยังได้โอกาสเป็นหนึ่งในวิทยากรถ่ายทอดและเผยแพร่ทักษะและความรู้ในงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเสียงในวงการก่อสร้าง ในงาน Building Materials Lecture Series..รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง” ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด  กล่าวว่า “ที่ผ่านมา “ยิปซัมตราช้าง” มีส่วนในการสร้างและแนะนำความรู้ด้านการออกแบบคุณภาพเสียงในอาคารให้กับสถาปนิก มัณฑนากร รวมทั้งผู้ประกอบการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากสภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีความเป็นเมืองที่หนาแน่นขึ้น ทำให้ผลกระทบจากปัญหาคุณภาพเสียงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะช่วยแก้ไขและลดการเกิดปัญหาดังกล่าวได้ในวงกว้าง จึงได้เข้าหารือและร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ พูดคุยถึงแนวทางที่จะจัดทำและเผยแพร่ความรู้และมาตรฐานด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานฯ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งหนึ่งในคณะทำงานฯ มียิปซัมตราช้าง เข้าร่วมในการจัดทำ “ คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร ปี 2561 ”ที่มีเนื้อหากระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบ หรือเพิ่มเติมความรู้ สำหรับสถาปนิก มัณฑนากร หรือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ”

“ในครั้งนี้ “ยิปซัมตราช้าง” นอกจากได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำคู่มือดังกล่าว ยังเป็นหนึ่งในวิทยากรบรรยายในงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเป็นมาตรฐานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำคู่มือฯ นั้นบริษัทฯ ให้ข้อมูลโดยคำนึงถึงความถูกต้องในด้านวิชาการเป็นหลัก ผสมผสานกับข้อคิดจากประสบการณ์และการใช้งานจริงในวงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯ นี้จะเกิดประโยชน์กับวงการก่อสร้างของประเทศไทยอย่างกว้างขวางต่อไป และหากในอนาคตบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมในด้านอื่นๆ “ยิปซัมตราช้าง” ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะริเริ่มหรือสานต่อจนสำเร็จลุล่วง ดังเช่นครั้งนี้ต่อไป” นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer