บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

หน่วย: พันบาท

งบไตรมาส 3 2563 2562
กำไร 45,543 22,149

% เปลี่ยนแปลง                                                    105.6%

งบ 9 เดือน 2563 2562
กำไร (ขาดทุน) (79,642) 87,446

% เปลี่ยนแปลง                                                   (191.1%)

บริษัทชี้แจงว่า ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ 2563 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 22.1 ล้านบาทเป็น 45.5 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้น 23.4 ล้านบาทหรือ 105.6%  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การดำเนินมาตรการการบริหาร
ต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (2) การได้รับส่วนลดค่าเช่าพื้นที่ย้อนหลังสำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการล็อกดาวน์และไม่ได้รับส่วนลดในช่วงไตรมาสที่ 2

สำหรับงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 และปี 2563 กำไรสุทธิลดลงจาก 87.4 ล้านบาทเป็นขาดทุน 79.6 ล้านบาทตามลำดับลดลง 167.1 ล้านบาท หรือ 191.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียรายได้จากธุรกิจร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2563อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer