หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ จัดงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020” เพื่อประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2563 ปีนี้นับเป็นปีที่ 11 ที่มีการจัดงานประกาศผลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัล ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศอย่างพร้อมหน้า

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และได้ทำงานวิจัยนี้มาอย่างต่อเนื่องเข้าปีที่ 11 เปิดเผยว่า “ปี พ.ศ. 2563 แม้จะมีสถานการณ์ไม่ปกติจากการระบาดของโควิด-19 แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำงานวิจัยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณโดยใช้สูตร CBS Valuation ใช้ค่าเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบันใน ASEAN มีตลาดหลักทรัพย์อยู่ 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สูตรคำนวณ CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี อย่างมีระบบทำให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง”

ในปี 2563 มีบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 5 ปีซ้อนติดต่อกันเข้ารับรางวัล หอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2020) 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยมีจำนวน 15 บริษัท ได้แก่ คาราบาวกรุ๊ป, ธนาคารกสิกรไทย, บัตรกรุงไทย, ทิพยประกันภัย, พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง, อินโด รามา เวนเจอร์ส, ปูนซีเมนต์นครหลวง, แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, พลังงานบริสุทธิ์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์, วีจีไอ, ดิ เอราวัณ กรุ๊ป, ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ, เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ และอินทัช โฮลดิ้งส์

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่ Bank Central Asia ประเทศอินโดนีเซีย Public Bank ประเทศมาเลเซีย SM Prime Holdings ประเทศฟิลิปปินส์ Singtel ประเทศสิงคโปร์ ท่าอากาศยานไทย ประเทศไทย และ Vietnam Dairy Products ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ มูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 26,108 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 781,938 ล้านบาท

เครื่องมือ CBS Valuation ทำให้ “คุณค่าแบรนด์องค์กร” สามารถระบุเป็นตัวเลขทางการเงิน สามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสาธารณชน งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 องค์กรธุรกิจชั้นนำหลายบริษัทได้นำผลวิจัยเป็นหนึ่งใน KPI ที่ช่วยชี้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาองค์กร การประกาศผลวิจัยและการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้บริหารในแต่ละปีเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน