บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ และคุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีส่งมอบโรงครัว แก่โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม จ.ขอนแก่น ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 2561 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

ในปีนี้ S&P ดำเนินการปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร และมอบอุปกรณ์เครื่องครัว รวมถึงนำผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสุขอนามัยไปอบรมให้ความรู้แก่แม่ครัวและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมกันนี้ S&P ยังให้การสนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน โดยได้มอบพันธุ์ปลา ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาไน ปลายี่สก และปลาตะเพียน จำนวน 5,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัว และทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทั้งด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอด 45 ปีของบริษัทฯ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ และเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไปติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online