บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุน กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ทุกกองทุนลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี พร้อมมีสภาพคล่องรองรับการไถ่ถอนได้ตามกำหนดปกติจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในประเทศไทย จนส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนโดยรวม สินทรัพย์ในตลาดทุนปรับตัวลดลง ตลาดทางการเงินบางตลาดไม่สามารถทำหน้าที่ได้ปกติ ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์มีความผันผวนสูงและเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องจากการที่ผู้ลงทุนเกิดความกังวลและต่างพากันไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้มากผิดปกตินั้น

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องที่เกิดขึ้น มีสาเหตุหลักจากความกังวลของผู้ลงทุนที่พากันไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาดูแลเสถียรภาพทางการเงิน โดยการออกมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องกองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านธนาคารพาณิชย์สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) และกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed income fund) ที่ถือสินทรัพย์คุณภาพดี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องมูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านบาทเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอย่างหนัก เพื่อเสริมให้ตลาดตราสารหนี้มีเสถียรภาพมากขึ้นนั้น”

“บลจ. ยูโอบี ได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และตระหนักดีถึงความกังวลของผู้ลงทุน บลจ. ยูโอบี ขอเรียนให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนว่า กองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) และกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Daily Fixed income fund) ทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนั้น มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการดังกล่าวของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้ง บลจ. ยูโอบี ในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มธนาคารยูโอบี ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารยูโอบี เพื่อตอบสนองมาตรการดังกล่าวและพร้อมร่วมมือในการเพิ่มสภาพคล่อง ประกอบกับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทุกกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี ดังนั้น ขอให้ผู้ลงทุนทุกท่านวางใจในความแข็งแกร่งของกลุ่มธนาคารยูโอบี และสภาพคล่องของทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ยูโอบี”

“ในภาวะผันผวนเช่นนี้ บลจ. ยูโอบี ขอยืนยันว่าบริษัทจัดการยังสามารถเปิดให้บริการรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ทุกกองทุน พร้อมทั้งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระค่าขายคืนตามกำหนดการปกติ  อีกทั้ง บลจ. ยูโอบี พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างเต็มที่ และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเป้าหมายหลักของ บลจ. ยูโอบี คือการบริหารกองทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอันดับแรก” นายวนากล่าว

ทั้งนี้ บลจ. ยูโอบี มีความยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ ผู้ลงทุนสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ www.uobam.co.th และโมบายแอปพลิเคชัน UOBAM Invest รวมทั้งติดต่อได้ที่ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222 ในวันและเวลาทำการ 08:30-17:00 น.อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer