จากรายงานภาวะสังคมไทย ณ ไตรมาสหนึ่ง พ.ศ. 2563 ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานชาวไทยมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างทั้งสิ้น 8.4 ล้านคน โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ[1] เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูตลาดแรงงานไทยจากผลกระทบดังกล่าว บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling suspended) ที่มาพร้อมคอมเพรสเซอร์ สมาร์ท อินเวอร์เตอร์ (Smart Inverter) รวมทั้งหมด 10 เครื่อง แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครและโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสริมศักยภาพและทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ พร้อมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศไทย ผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer