Wazzadu.com เปิดเผยข้อมูลจาก Wazzadu Social Insight Report การเจาะลึกเทรนด์หรือแนวโน้มด้านความนิยมสไตล์การออกแบบของสังคมออนไลน์ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Wazzadu.com (อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท บารามีซี่) และ Computerlogy ผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเก็บข้อมูลบนออนไลน์ ซึ่งข้อมูลที่จัดทำเป็นการใช้ข้อมูลจาก SocialEnable ที่เป็นระบบ Social Listening Tool นำไปสู่การวิเคราะห์จากทีมกลยุทธ์ของบริษัท Baramizi Group ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ธุรกิจสามารถต่อยอดการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ได้  โดยครั้งนี้เราได้จัดทำข้อมูลกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการตกแต่งก่อสร้าง (Architectural Material)

จากการเก็บข้อมูลใน Wazzadu Platform ที่เป็นระดับ Trend Spotter เราได้แนวโน้ม Signal ที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมนี้ และนำไปกวาดข้อมูลบนโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องกับ Signal ดังกล่าว โดยเราทำการเก็บในช่วงมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ Micromoment ต่าง ๆ กับเป็นแนวโน้ม Signal ของอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ และมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นเข็มทิศทางกลยุทธ์ ดังนี้

เทรนด์ที่ 1 การพูดถึง “เทรนด์การออกแบบบ้าน” มีการพูดถึงบนโลกออนไลน์ที่สอดรับกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดังนี้

พูดถึงในขั้นตอนหา Inspiration สูงที่สุด 76.6% รองลงมา Specification 15.7% และพูดถึงในขั้นตอน Maintainance 6.2% โดยมี Top 4 Keywords ที่พูดถึงสไตล์การตกแต่งบ้าน และ Top 4 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Micromoment) ซึ่งแบ่งคะแนนสูงสุด ให้เห็นเป็นสัดส่วนของการพูดถึง (Mention) และค่าการมีปฏิสัมพันธ์ (EV)

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นเข็มทิศทางกลยุทธ์ ระยะสั้น 1-2 เดือน

เทรนด์ที่ 2 การพูดถึง “การปรับปรุง ต่อเติม ดูแลรักษาบ้าน” มีการพูดถึงบนโลกออนไลน์ที่สอดรับกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดังนี้

พูดถึงในขั้นตอนหา Inspiration สูงที่สุด 54.1% รองลงมา Maintainance 29.3% และพูดถึงในขั้นตอน Installation 7.9% โดยมี Top 4 Keywords ที่พูดถึงเกี่ยวกับการปรับปรุง ต่อเติม ดูแลรักษาบ้าน และ Top 4 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Micromoment) ซึ่งแบ่งคะแนนสูงสุด ให้เห็นเป็นสัดส่วนของการพูดถึง (Mention) และค่าการมีปฏิสัมพันธ์ (EV)

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นเข็มทิศทางกลยุทธ์ ระยะสั้น 1-2 เดือน

เทรนด์ที่ 3 การพูดถึง “การทำให้บ้านไม่ร้อน” มีการพูดถึงบนโลกออนไลน์ที่สอดรับกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดังนี้

พูดถึงในขั้นตอนหา Inspiration สูงที่สุด 47.3% รองลงมา Specification 29.5% และพูดถึงในขั้นตอน Installation 11.4% โดยมี Top 4 Keywords ที่พูดถึงการทำบ้านให้ไม่ร้อน และ Top 4 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Micromoment) ซึ่งแบ่งคะแนนสูงสุด ให้เห็นเป็นสัดส่วนการพูดถึง (Mention) และค่าการมีปฏิสัมพันธ์ (EV)

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นเข็มทิศทางกลยุทธ์ ระยะสั้น 1-2 เดือน

เทรนด์ที่ 4 การพูดถึง “วัสดุเหมือนธรรมชาติ” มีการพูดถึงบนโลกออนไลน์ที่สอดรับกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดังนี้

พูดถึงในขั้นตอนหา Inspiration สูงที่สุด 54.8% รองลงมา Specification 28.8% และพูดถึงในขั้นตอน Installation 5.2% โดยมี Top 4 Keywords ที่พูดถึงวัสดุเสมือนธรรมชาติ และ Top 4 ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (Micromoment) ซึ่งแบ่งคะแนนสูงสุด ให้เห็นเป็นสัดส่วนการพูดถึง (Mention) และค่าการมีปฏิสัมพันธ์ (EV)

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นเข็มทิศทางกลยุทธ์ ระยะสั้น 1-2 เดือน

และนี่คือภาพรวมสถิติที่น่าสนใจตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

จากข้อมูลที่ทุกท่านเห็นนี้ เจ้าของแบรนด์สามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการตลาดได้อย่างไร?

เจ้าของแบรนด์เมื่อเห็นข้อมูลเหล่านี้แล้ว สามารถนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) เช่น การพัฒนาสินค้า การพัฒนาด้านการขาย และการสื่อสารแบรนด์ ซึ่งด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนไปของรูปแบบการทำการตลาด สิ่งที่จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้งาน เครื่องมือสำคัญ คือ เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการตลาดผ่านกลยุทธ์ด้าน Content เป็นหลัก ดังนั้น การทำความเข้าใจกับวิธีการที่ถูกต้องนั้นจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างยอดขายควบคู่ไปด้วย

โดยการทำ Content นั้นมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ หากเจ้าของแบรนด์จะวางแผนการปรับทิศทางการทำการตลาดให้เหมาะสมกับแบรนด์ของตนเอง ควรมีกระบวนการที่นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ผ่านกระบวนการทำ Data Strategic Compass Workshop เป็นต้น

โดยสรุป ประโยชน์ของการหา Social Insight สำหรับนำไปใช้การเพิ่มพลังการตลาดให้กับแบรนด์

  • เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้ามากขึ้น สามารถพัฒนาสินค้าที่ตรงเป้าหมายและตรงความต้องการยิ่งขึ้น
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่ม Productivity
  • เข้าใจสภาพตลาด และคาดคะเนความต้องการของลูกค้าเพื่อมาปรับกลยุทธ์การตลาด ปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เข้าใจคาดคะเนแนวโน้มของกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตรียมรับมือสภาวการณ์
  • เข้าใจภาพลักษณ์และจุดยืนของแบรนด์ในมุมมองของตลาดและผู้บริโภค

สำหรับหน่วยงานใดสนใจข้อมูล Social Insight Trend Report หรือต้องการใช้งาน Social Insight Data Platform นี้ สามารถติดต่อได้ที่ marketing@wazzadu.com หรือ Facebook: Wazzadu.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน