กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ“ดีพร้อม” (DIPROM) เผยผลสำเร็จจากความร่วมมือกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาสตาร์ทอัพจากโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund) และโครงการเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect)  พร้อมเผยแนวทางการส่งเสริมสตาร์ทอัพในระยะถัดไปด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมที่เข้มข้น ได้แก่ การสร้างระบบนิเวศผ่าน SandBOX : แซนด์บ็อกซ์ หรือพื้นที่บ่มเพาะ การสำรวจปัญหาของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเฟ้นหาโซลูชันจากสตาร์ทอัพเข้าไปช่วยยกระดับการดำเนินงานให้ดีขึ้น การส่งเสริม – พัฒนาดีพเทคในหลากหลายด้าน อาทิ  การแพทย์ครบวงจร การผลิตแห่งอนาคต การเกษตร หุ่นยนต์ ฯลฯ รวมถึงปลดล็อกข้อจำกัดการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมเดินหน้าจับมือกับภาคเอกชนเพื่อดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างการเติบโตธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีนโยบายเร่งผลักดันในการส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการใหม่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการค้า และ
สรรหาโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงานภายใต้ 2 โครงการหลัก คือ โครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ หรือ Angel Fund และโครงการเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup Connect โดยผลจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 – 2564 มีสตาร์ทอัพได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Angel Fund จำนวนกว่า 200 ทีม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 550 ล้านบาท ส่วนโครงการ Startup Connect ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 สามารถลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้มากกว่า 25 ล้านบาท และช่วยเชื่อมโยงให้สตาร์ทอัพเข้าถึงตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 75 ล้านบาท นอกจากนี้ ความร่วมมือกับพันธมิตรเอกชนทั้ง 2 บริษัท ยังถือเป็นการร่วมดำเนินงานที่ช่วยยกระดับให้สตาร์ทอัพไทยมีช่องทางในการก้าวไปสู่การเติบโตที่ดียิ่งขึ้น และยังทำให้เกิดมิติใหม่ของการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะ “เทคโนโลยีเชิงลึก หรือดีพเทค” ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังเติบโตได้ทั้งในเชิงมูลค่าและตอบโจทย์เศรษฐกิจ-สังคมได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในนามของกระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณทั้ง 2 หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตเชื่อว่ายังคงจะมีการดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรมได้ต่อไป 

ด้าน นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าในปีนี้โครงการ Angel Fundมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 370 ทีม ผ่านการประชันแนวคิดทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Technology โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 ทีม ซึ่งได้รับการพิจารณาจากบริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนเงินทุน จำนวน 3 ล้านบาท และบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 580,000 บาท ส่วนโครงการ Startup Connect มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพผ่านการคัดเลือกจำนวน 25 กิจการ จากที่สมัครเข้ามาทั้งหมด 50 กิจการ โดย Startup Connect มุ่งเน้นการเชื่อมโยงให้เข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตของสตาร์ทอัพ อาทิ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยหม่อมหลวงลือศักดิ์ จักรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และ ศ.ดร. เอกชัย สุมาลี สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เครือข่ายตลาดภาคอุตสาหกรรม เครือข่ายนักลงทุน และเครือข่ายนานาชาติ เพื่อต่อยอดไปยังตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้น และเกิดการร่วมลงทุนซึ่งคาดว่าจะมีสตาร์ทอัพได้รับการลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

“สำหรับในระยะถัดไป สิ่งที่ดีพร้อมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น คือการสร้างระบบนิเวศผ่าน SandBOX : แซนด์บ็อกซ์ หรือพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจโดยใช้ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจเครือข่ายเปิดพื้นที่ให้กับสตาร์ทอัพได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทั้งระบบออนไลน์ ออฟไลน์ พร้อมสำรวจปัญหาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเฟ้นหาโซลูชันจากสตาร์ทอัพเข้าไปช่วยยกระดับการดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาดีพเทคในหลากหลายด้านอาทิ  การแพทย์ครบวงจร การผลิตแห่งอนาคต การเกษตร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ฯลฯ ซึ่งดีพเทคเหล่านี้มีความสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม ตรงกับความต้องการในตลาดโลก

อีกทั้งยังลอกเลียนแบบได้ยากและคู่แข่งน้อย เนื่องจากขั้นตอนค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซับซ้อน และส่วนใหญ่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง นอกจากนี้ ยังจะปลดล็อกข้อจำกัดการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้ด้านแผนธุรกิจเพื่อให้สามารถระดมทุนจากภาคเอกชนได้ง่ายขึ้น การส่งเสริมเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีรายได้ ต่อเนื่องไปสู่การร่วมพัฒนาระบบบริการของภาครัฐให้มีความทันสมัยตามแนวคิดรัฐบาลดิจิทัลได้มากขึ้น เป็นต้น”

นายจาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเดลต้าได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม จึงได้สนับสนุนกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมากว่า 6 ปี เพื่อให้สตาร์ทอัพที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการเอาแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดให้เป็นผลงานที่สำคัญและสร้างธุรกิจในอนาคต โดยปีนี้มีสตาร์ทอัพที่น่าสนใจหลายบริษัท เช่น บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเทคโนโลยีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยสำหรับใช้ในนิคมอุตสาหกรรม หรือ บริษัท MUI Robotics จำกัด ในในเทคโนโลยีสัมผัสประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ในการทดสอบกลิ่นและรสชาติของอาหาร หรือ บริษัทซีดีเทค จำกัด ในเทคโนโลยีการบำบัดน้ำและแยกตะกอนด้วยไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งบริษัทเดลต้า
มีความยินดีที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาสตาร์ทอัพต่อไป 

ด้าน นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทสามารถ ได้ไห้การสนับสนุนนักพัฒนาเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ของคนไทยมาโดยตลอด 17 ปี ผ่านโครงการ SAMART Innovation Awards ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้แก่นักพัฒนาด้านเทคโนโลยีของภาคเอกชนที่ยาวนานที่สุด  ในปีนี้ Deep technology หรือเทคโนโลยีเชิงลึกกำลังมีความสำคัญอย่างมากเพราะโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งโครงการ Angel Fund 2021 สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มสามารถ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล ให้ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์ม  ในปีนี้มีสตาร์ทอัพที่น่าสนใจ เช่น บริษัท MUTHA จำกัด ในผลิตภัณฑ์เท้าเทียมนวัตกรรมจากคาร์บอนไฟเบอร์ ที่จะช่วยให้ผู้พิการสามารถเดินได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัท NEF จำกัดสำหรับเทคโนโลยีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุบนเตียง และ บริษัท IQMED Innovation สำหรับเทคโนโลยีกล่องเลื่อนย้ายไต เป็นต้น จะเป็นได้ว่าเทคโนโลยีเชิงลึกในปีนี้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865-66 ต่อ 4 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.dip.go.th และ http://www.diprom.go.th หรือ http://www.facebook.com/dipromindustryอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน