บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ในรายชื่อ หุ้นที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทั้งยังได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 

นายจตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยว่า “จากที่ TOA ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังได้รับการประเมิน CGR ประจำปี 2564 ให้อยู่ในระดับดีเลิศนั้น ถือเป็นการโชว์ศักยภาพของการดำเนินธุรกิจและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ของบริษัท”

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน