ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องเผชิญความท้าทายรอบด้าน หนำซ้ำในแต่ละธุรกิจต่างมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้าเพื่อรักษาความไว้วางใจดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ในตลาดน้ำมันพืช “มรกต” ยังคงเป็นแบรนด์น้ำมันพืช (Cooking Oil) ที่ครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งในใจผู้บริโภคสูงสุด (No.1 Brand Thailand) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

“แม้การครองตำแหน่ง No.1 Brand Thailand ติดต่อกัน 8 ปีจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานมรกต และเป็นตัวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์มรกตในการครองใจผู้บริโภคในตลาดน้ำมันพืช แต่การดำเนินธุรกิจของเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะการเป็นเบอร์หนึ่งยิ่งจะเป็นตัวผลักดันให้มรกตมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาตำแหน่งเบอร์หนึ่งในใจผู้บริโภค ทั้งนี้มรกตยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะรักษาการพัฒนาคุณภาพสินค้า องค์กร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ให้ดีอยู่เสมอตลอดไป”

คุณนุชนาถ สุขมงคล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน) กล่าวย้ำถึงจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงของมรกตอีกครั้ง

‘ความยั่งยืน’ กุญแจสำคัญที่ทำให้ ‘ความสำเร็จ’ อยู่กับมรกตเสมอ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มรกตเติบโตอย่างมั่นคงตลอด 40 ปีที่ผ่านมา คือการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืน “Sustainability in Business” ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรของบริษัทให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

“หนึ่งในสิ่งที่มรกตทำมาอย่างต่อเนื่อง คือการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในขั้นตอนกระบวนการด้านต่าง ๆ ในการทำงานของบริษัทมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่ายิ่งพนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรมากเท่าไรก็ยิ่งจะรักองค์กรและทำงานอย่างมีความสุข ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ในปีนี้ นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตที่ต้องคงคุณภาพ และการตรวจสอบอย่างเข้มข้นสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิต การส่งเสริมการทำงานของพนักงาน เพื่อส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคแล้ว

มรกตได้ให้ความสำคัญและใส่ใจถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Circular Economy สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่ คุณค่า Supply Chain และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลูกหลานจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอด Supply Chain

สิ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นข้างต้นได้ดีที่สุด อย่างแรกคือ การสนับสนุนการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน หรือมาตรการ The Roundtable on Sustainable Palm OI (RSPO) เป็นเรื่องที่มรกตกล่าวย้ำกับ Marketeer ในบทสัมภาษณ์ทุกครั้ง มรกตเป็นโต้โผสำคัญในการสนับสนุน RSPO ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การเติบโตของน้ำมันปาล์มเกิดขึ้นโดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม และไม่เกิดการตัดไม้ทำลายป่า

“ในประเทศไทยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม RSPO ที่ได้รับการการันตีว่าไม่ได้ทำการเกษตรแบบบุกรุกทำลายป่าราว 3,000 ราย จากเกษตรกรผู้ทำสวนปาล์มทั้งหมด 400,000 ราย ซึ่งมรกตเองมีส่วนสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มนี้ และรับซื้อผลผลิตที่ได้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต” โดยในปี พ.ศ. 2562 น้ำมันพืชมรกตได้ผลักดันให้เกิด RSPO Segregated (SG) Palm oil กับเกษตรกรกลุ่มแรกในประเทศไทย ร่วมมือกับโรงสกัดพิทักษ์ปาล์มออยล์และกลุ่มเกษตรกร ทำ MOU ร่วมกันเพื่อรับซื้อน้ำมันปาล์มจากกลุ่ม SG

“เสียงสะท้อนที่ได้กลับมาจากกลุ่มเกษตรกรคือ เขามีรายได้เยอะขึ้น เพราะผลผลิตภายใต้มาตรฐาน RSPO SG จะมีราคาที่สูงกว่า RSPO MB โดยจำนวนที่ผลิต SG ต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ตัน และเรายังคงส่งเสริมผลักดันการดำเนินการนี้อย่างต่อเนื่อง”

ถัดมาคือ ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มรกตร่วมมือกับ “Recycleday” ระบบบริการนัดหมายรถรับซื้อขยะรีไซเคิล และแจ้งเตือนการเก็บขยะและสิ่งของเหลือใช้อื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและพนักงานแยกขยะและส่งขยะไป Recycle เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปทำลาย โดยมีการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ “Recycleday” สามารถเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง facebook น้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจ หรือทาง แอปพลิเคชัน Recycle day Thailand

สุดท้าย คือการได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4) โดยมรกตได้รับการรับรองการจัดการทั้งระบบ เป็นสถานประกอบการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความโปร่งใสในการดำเนินการต่าง ๆ เสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามแนวทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การดูแลเบื้องหลังการผลิตในทุก ๆ มิติ ให้ความสำคัญกับบุคลากร ใส่ใจถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เหล่านี้คือกลไกสำคัญที่มรกตขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง

“ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดและเป็น No.1 Brand Thailand มรกตให้คำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพื่อตอบแทนผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจในแบรนด์มรกตด้วยดีเสมอมาตลอด และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” คุณนุชนาถกล่าวทิ้งท้ายถึงจุดยืนของมรกตอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน