มูลค่าตลาดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ (ตอนที่ 2): ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

โครงสร้างราคาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศออสเตรเลีย: ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล